Skip to main content

กองทัพเรือ จัดประชุมเตรียมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบ ๕๐ ปี ก่อตั้งอาเซียนระหว่าง ๑๓ – ๒๒ พ.ย.๖๐ ร่วมกับกองทัพเรืออาเซียน และมิตรประเทศ

          กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวางแผนขั้นกลาง การฝึกผสมแบบพหุภาคี ของ กองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑ (Middle Planning Conference The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise 2017 : MPC - 1st AMNEX 2017) และการจัดการประชุมวางแผนขั้นต้น การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (Initial Planning Conference - International Fleet Review 2017 : IPC - IFR 2017) ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ มี.ค.๖๐ ณ โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี 
          ทั้งนี้ กองทัพเรือได้เชิญผู้แทนกองทัพเรืออาเซียนที่เข้าร่วมฝึก และกองทัพเรือมิตรประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มประเทศอาเซียน ๙ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย (เว้น ประเทศลาวที่ส่งผู้สังเกตการณ์มาร่วมมหกรรม) เชิญมาทำการวางแผน ในหัวข้อการฝึกผสมทางเรือนานาชาติ The 1st Asian Multilateral Navy Exercise : The 1st AMNEX 2017 และการสวนสนามทางเรือนานาชาติ International Fleet Review 2017: IFR 2017 มีกองทัพเรือ มิตรประเทศนอกประชาคมอาเซียนอีก ๘ ประเทศ ที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เกาหลีใต้ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝรั่งเศส ศรีลังกา อินเดีย และ ออสเตรเลีย การฝึกและการสวนสนามทางเรือใช้พื้นที่อ่าวพัทยา และอ่าวไทยตอนบนเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวางแผนขั้นกลาง เพื่อสรุปรายละเอียดในการวางแผนการฝึก โดยมีหัวข้อในเรื่องการฝึกตรวจค้นจับกุมเรือที่กระทำผิดกฎหมายในทะเล การส่งกำลังบำรุง การติดต่อสื่อสาร และการร่วมกิจกรรมอื่นที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องตลอดห้วงเวลาจัดมหกรรมทางเรือ เช่น กิจกรรมสวนสนามเดินพาเหรดของกำลังพลของเรือรบที่มาร่วมกิจกรรม ใช้พื้นที่ เดินพาเหรดเรียบถนนริมชายหาดเมืองพัทยา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรืออาเซียนและมิตรประเทศ หลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการแถลงผลการประชุม และทำพิธีปิดการประชุมในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีการนัดหมายการประชุมวางแผนการฝึกครั้งสุดท้ายครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่เมืองพัทยา
                                                         ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ
                                                                                            ๑๐ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …