Skip to main content

กองทัพเรือ จัดประชุมเตรียมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบ ๕๐ ปี ก่อตั้งอาเซียนระหว่าง ๑๓ – ๒๒ พ.ย.๖๐ ร่วมกับกองทัพเรืออาเซียน และมิตรประเทศ

          กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวางแผนขั้นกลาง การฝึกผสมแบบพหุภาคี ของ กองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑ (Middle Planning Conference The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise 2017 : MPC - 1st AMNEX 2017) และการจัดการประชุมวางแผนขั้นต้น การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (Initial Planning Conference - International Fleet Review 2017 : IPC - IFR 2017) ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ มี.ค.๖๐ ณ โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี 
          ทั้งนี้ กองทัพเรือได้เชิญผู้แทนกองทัพเรืออาเซียนที่เข้าร่วมฝึก และกองทัพเรือมิตรประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มประเทศอาเซียน ๙ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย (เว้น ประเทศลาวที่ส่งผู้สังเกตการณ์มาร่วมมหกรรม) เชิญมาทำการวางแผน ในหัวข้อการฝึกผสมทางเรือนานาชาติ The 1st Asian Multilateral Navy Exercise : The 1st AMNEX 2017 และการสวนสนามทางเรือนานาชาติ International Fleet Review 2017: IFR 2017 มีกองทัพเรือ มิตรประเทศนอกประชาคมอาเซียนอีก ๘ ประเทศ ที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เกาหลีใต้ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝรั่งเศส ศรีลังกา อินเดีย และ ออสเตรเลีย การฝึกและการสวนสนามทางเรือใช้พื้นที่อ่าวพัทยา และอ่าวไทยตอนบนเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวางแผนขั้นกลาง เพื่อสรุปรายละเอียดในการวางแผนการฝึก โดยมีหัวข้อในเรื่องการฝึกตรวจค้นจับกุมเรือที่กระทำผิดกฎหมายในทะเล การส่งกำลังบำรุง การติดต่อสื่อสาร และการร่วมกิจกรรมอื่นที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องตลอดห้วงเวลาจัดมหกรรมทางเรือ เช่น กิจกรรมสวนสนามเดินพาเหรดของกำลังพลของเรือรบที่มาร่วมกิจกรรม ใช้พื้นที่ เดินพาเหรดเรียบถนนริมชายหาดเมืองพัทยา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรืออาเซียนและมิตรประเทศ หลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการแถลงผลการประชุม และทำพิธีปิดการประชุมในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีการนัดหมายการประชุมวางแผนการฝึกครั้งสุดท้ายครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่เมืองพัทยา
                                                         ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ
                                                                                            ๑๐ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐