Skip to main content

กองทัพเรือ จัดประชุมเตรียมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบ ๕๐ ปี ก่อตั้งอาเซียนระหว่าง ๑๓ – ๒๒ พ.ย.๖๐ ร่วมกับกองทัพเรืออาเซียน และมิตรประเทศ

          กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวางแผนขั้นกลาง การฝึกผสมแบบพหุภาคี ของ กองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑ (Middle Planning Conference The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise 2017 : MPC - 1st AMNEX 2017) และการจัดการประชุมวางแผนขั้นต้น การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (Initial Planning Conference - International Fleet Review 2017 : IPC - IFR 2017) ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ มี.ค.๖๐ ณ โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี 
          ทั้งนี้ กองทัพเรือได้เชิญผู้แทนกองทัพเรืออาเซียนที่เข้าร่วมฝึก และกองทัพเรือมิตรประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มประเทศอาเซียน ๙ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย (เว้น ประเทศลาวที่ส่งผู้สังเกตการณ์มาร่วมมหกรรม) เชิญมาทำการวางแผน ในหัวข้อการฝึกผสมทางเรือนานาชาติ The 1st Asian Multilateral Navy Exercise : The 1st AMNEX 2017 และการสวนสนามทางเรือนานาชาติ International Fleet Review 2017: IFR 2017 มีกองทัพเรือ มิตรประเทศนอกประชาคมอาเซียนอีก ๘ ประเทศ ที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เกาหลีใต้ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝรั่งเศส ศรีลังกา อินเดีย และ ออสเตรเลีย การฝึกและการสวนสนามทางเรือใช้พื้นที่อ่าวพัทยา และอ่าวไทยตอนบนเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวางแผนขั้นกลาง เพื่อสรุปรายละเอียดในการวางแผนการฝึก โดยมีหัวข้อในเรื่องการฝึกตรวจค้นจับกุมเรือที่กระทำผิดกฎหมายในทะเล การส่งกำลังบำรุง การติดต่อสื่อสาร และการร่วมกิจกรรมอื่นที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องตลอดห้วงเวลาจัดมหกรรมทางเรือ เช่น กิจกรรมสวนสนามเดินพาเหรดของกำลังพลของเรือรบที่มาร่วมกิจกรรม ใช้พื้นที่ เดินพาเหรดเรียบถนนริมชายหาดเมืองพัทยา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรืออาเซียนและมิตรประเทศ หลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการแถลงผลการประชุม และทำพิธีปิดการประชุมในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีการนัดหมายการประชุมวางแผนการฝึกครั้งสุดท้ายครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่เมืองพัทยา
                                                         ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ
                                                                                            ๑๐ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…