Skip to main content

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง “เภสัชกร” ๓ อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง “เภสัชกร” ๓ อัตรา
คุณสมบัติ
          ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี หรือ ๕ ปี
          ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือมีหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม 
          ๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
          ๔. มีความรู้ ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
หลักฐานการสมัคร
          ๑. ประวัติโดยย่อ (Resume)
          ๒. สำเนาบัตรประชาชน
          ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
          ๔. สำเนาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตและผลการเรียน (Transcript)
          ๕. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ๒๐๑๘๐ หรือสงประวัติโดยย่อ (Resume) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ dissirikit@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม โทร ๐๓๘ ๙๓๓ ๙๙๐ ต่อ ๖๙๒๙๒ น.ท.หญิง ศิริลักษณ์ โทร ๐๘๓ ๐๙๐ ๐๑๒๓ หรือ น.ท.หญิง ชุติพร โทร ๐๘๑ ๘๔๘ ๕๘๙๗
                                                                    ข้อมูล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๗ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐