Skip to main content

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมทำพิธีมอบบ้าน ในพื้นที่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

           เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒) เป็นประธานพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน ๔ หลัง ในพื้นที่ อ.ชะอวด โดยมี นาวาเอกเอกชัย อมาตยกุล ผอ.กอฟ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธี พื้นด้วยด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ณ บ้าน น.ส.สุมล แก้วเมือง เลขที่ ๑/๑ ม.๗ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช
          สำหรับการสร้างบ้านใหม่ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดชุดฟื้นฟูก่อสร้างบ้านจากกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการก่อสร้างบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน ๖ หลัง คือ อ.ชะอวด ๔ หลัง และอำเภอจุฬาภรณ์ ๒ หลัง โดยเริ่มก่อสร้าง
          ตั้งแต่ วันที่ ๑ ก.พ. – ๘ มี.ค.๖๐ รวม ๓๖ วัน ซึ่งเมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๐ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ ๑ และคณะฯ เดินทางมาทำพิธีเปิดการก่อสร้างบ้านประชาชนที่เสียหายทั้งหลังในพื้นที่ อำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้มอบเงินที่ได้จากการบริจาคในการสร้างบ้านที่เสียหายทั้งหลัง จำนวน ๔ หลัง และบ้านที่เสียหายบางส่วนอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ คณะฯ ได้เลือกมาทำพิธีเปิดคลิกออฟบ้านของนางสุมล แก้วเมือง ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ รับผิดชอบก่อสร้างฯ
                                                                                    ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                     ๒๐ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…