Skip to main content

กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือมอบบ้านพักอาศัยตาม “โครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และยากไร้”

          เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน กองทัพเรือเป็นผู้แทน พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบบ้านพักอาศัยตาม “โครงการซ่อมสร้างบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และยากไร้” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซม และก่อสร้างบ้านฯ จากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
          พร้อมกันนี้ นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ร่มหลากสี) นำกำลังพลในสังกัดจำนวน ๑๐ นาย ได้แสดงการกระโดดร่มจากเฮลิคอปเตอร์บนความสูง ๖,๐๐๐ ฟิต ลงบนสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบือซา อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพบปะ เยี่ยมเยียน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชน ตลอดจนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "เดินทุกเท้าเข้าชุมชน" ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน การแสดงโดดร่ม การให้บริการด้านการแพทย์ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น การให้บริการตัดผมแก่เด็ก และประชาชนทั่วไป การมอบถุงยังชีพให้กับเด็กกำพร้า จำนวน ๙๐ คน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับจิตอาสา (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านช่วยซ่อมสร้างบ้าน ๒ หลัง) จำนวน ๔๐ คน มอบสิ่งของให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ลุโบะบือซา จำนวน ๖ หมู่บ้าน, มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน ๘ ศูนย์ฯ มอบสิ่งของให้กับ กองร้อย อรบ.ยี่งอ มอบสิ่งของให้กับกลุ่มอาชีพ จำนวน ๘ กลุ่ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ พร้อมด้วย นาวาโทปฏิญญา แตงพลับ ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๒ นายจิรเดช ซามาเละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มอาชีพสตรี และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
                                                                                             ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๑๔ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐