Skip to main content

กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือมอบบ้านพักอาศัยตาม “โครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และยากไร้”

          เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน กองทัพเรือเป็นผู้แทน พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบบ้านพักอาศัยตาม “โครงการซ่อมสร้างบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และยากไร้” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซม และก่อสร้างบ้านฯ จากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
          พร้อมกันนี้ นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ร่มหลากสี) นำกำลังพลในสังกัดจำนวน ๑๐ นาย ได้แสดงการกระโดดร่มจากเฮลิคอปเตอร์บนความสูง ๖,๐๐๐ ฟิต ลงบนสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบือซา อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพบปะ เยี่ยมเยียน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชน ตลอดจนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "เดินทุกเท้าเข้าชุมชน" ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน การแสดงโดดร่ม การให้บริการด้านการแพทย์ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น การให้บริการตัดผมแก่เด็ก และประชาชนทั่วไป การมอบถุงยังชีพให้กับเด็กกำพร้า จำนวน ๙๐ คน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับจิตอาสา (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านช่วยซ่อมสร้างบ้าน ๒ หลัง) จำนวน ๔๐ คน มอบสิ่งของให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ลุโบะบือซา จำนวน ๖ หมู่บ้าน, มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน ๘ ศูนย์ฯ มอบสิ่งของให้กับ กองร้อย อรบ.ยี่งอ มอบสิ่งของให้กับกลุ่มอาชีพ จำนวน ๘ กลุ่ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ พร้อมด้วย นาวาโทปฏิญญา แตงพลับ ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๒ นายจิรเดช ซามาเละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มอาชีพสตรี และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
                                                                                             ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๑๔ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …