Skip to main content

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดกิจกรรม "ระยองโมเดลเพื่อประมงไทยยั่งยืน"

          เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ มี.ค.๖๐ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (สน.ปชส.ศปมผ.) จัดกิจกรรม “ระยองโมเดลเพื่อประมงไทยยั่งยืน” เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ศปมผ. กับหน่วยราชการต่างๆ ในจังหวัดระยองที่ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับ ศปมผ. ประกอบด้วย ศูนย์ควบคุม การแจ้ง เข้า - ออก เรือประมง (PIPO), ผู้ประกอบการประมง, พี่น้องแรงงานประมงและครอบครัว ณ สมาคมประมงระยอง ปากน้ำระยอง อ.เมือง จว.ระยอง ในการนี้ พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช หน.สน.ปชส.ศปมผ. และเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาประมง ในจังหวัดระยองลงพื้นที่ เพื่อพูดคุยและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการประมงอย่างเป็นกันเอง โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย
         - การจัดโต๊ะ "Clinic IUU" ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ของ พี่น้องประมง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูล และตอบคำถามอย่างเป็นกันเองและสร้างสรรค์
          - การจัดเสวนาโดยผู้แทน ศปมผ., ประมงจังหวัดระยอง, สำนักงานเจ้าท่าเขต ๘ จังหวัดระยอง, แรงงานจังหวัดระยอง , ผู้แทนสมาคมประมง จว.ระยอง เป็นต้น เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการประมงโดยตรง ทำความเข้าใจ และนำข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างตรงประเด็นต่อไป
          - การบริการให้การตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชน และแรงงานประมง โดยโรงพยาบาลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
          นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้การจัดงานเป็นไปด้วยเรียบร้อย ได้แก่ เทศบาลเมืองระยอง มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เป็นต้น
          ซึ่งการจัดในครั้งนี้ได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และแรงงานประมงต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา มารับเอกสารพร้อมตรวจร่างกายเป็นจำนวนมาก อันจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับประชาชนและชาวประมง การสร้างการรับรู้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้การแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นประมงของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนสืบไป


                                                                              ข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์ ศปมผ.
                                                                                                  ๑๕ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐