Skip to main content

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดกิจกรรม "ระยองโมเดลเพื่อประมงไทยยั่งยืน"

          เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ มี.ค.๖๐ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (สน.ปชส.ศปมผ.) จัดกิจกรรม “ระยองโมเดลเพื่อประมงไทยยั่งยืน” เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ศปมผ. กับหน่วยราชการต่างๆ ในจังหวัดระยองที่ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับ ศปมผ. ประกอบด้วย ศูนย์ควบคุม การแจ้ง เข้า - ออก เรือประมง (PIPO), ผู้ประกอบการประมง, พี่น้องแรงงานประมงและครอบครัว ณ สมาคมประมงระยอง ปากน้ำระยอง อ.เมือง จว.ระยอง ในการนี้ พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช หน.สน.ปชส.ศปมผ. และเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาประมง ในจังหวัดระยองลงพื้นที่ เพื่อพูดคุยและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการประมงอย่างเป็นกันเอง โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย
         - การจัดโต๊ะ "Clinic IUU" ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ของ พี่น้องประมง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูล และตอบคำถามอย่างเป็นกันเองและสร้างสรรค์
          - การจัดเสวนาโดยผู้แทน ศปมผ., ประมงจังหวัดระยอง, สำนักงานเจ้าท่าเขต ๘ จังหวัดระยอง, แรงงานจังหวัดระยอง , ผู้แทนสมาคมประมง จว.ระยอง เป็นต้น เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการประมงโดยตรง ทำความเข้าใจ และนำข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างตรงประเด็นต่อไป
          - การบริการให้การตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชน และแรงงานประมง โดยโรงพยาบาลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
          นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้การจัดงานเป็นไปด้วยเรียบร้อย ได้แก่ เทศบาลเมืองระยอง มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เป็นต้น
          ซึ่งการจัดในครั้งนี้ได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และแรงงานประมงต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา มารับเอกสารพร้อมตรวจร่างกายเป็นจำนวนมาก อันจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับประชาชนและชาวประมง การสร้างการรับรู้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้การแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นประมงของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนสืบไป


                                                                              ข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์ ศปมผ.
                                                                                                  ๑๕ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…