Skip to main content

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดกิจกรรม "ระยองโมเดลเพื่อประมงไทยยั่งยืน"

          เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ มี.ค.๖๐ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (สน.ปชส.ศปมผ.) จัดกิจกรรม “ระยองโมเดลเพื่อประมงไทยยั่งยืน” เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ศปมผ. กับหน่วยราชการต่างๆ ในจังหวัดระยองที่ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับ ศปมผ. ประกอบด้วย ศูนย์ควบคุม การแจ้ง เข้า - ออก เรือประมง (PIPO), ผู้ประกอบการประมง, พี่น้องแรงงานประมงและครอบครัว ณ สมาคมประมงระยอง ปากน้ำระยอง อ.เมือง จว.ระยอง ในการนี้ พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช หน.สน.ปชส.ศปมผ. และเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาประมง ในจังหวัดระยองลงพื้นที่ เพื่อพูดคุยและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการประมงอย่างเป็นกันเอง โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย
         - การจัดโต๊ะ "Clinic IUU" ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ของ พี่น้องประมง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูล และตอบคำถามอย่างเป็นกันเองและสร้างสรรค์
          - การจัดเสวนาโดยผู้แทน ศปมผ., ประมงจังหวัดระยอง, สำนักงานเจ้าท่าเขต ๘ จังหวัดระยอง, แรงงานจังหวัดระยอง , ผู้แทนสมาคมประมง จว.ระยอง เป็นต้น เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการประมงโดยตรง ทำความเข้าใจ และนำข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างตรงประเด็นต่อไป
          - การบริการให้การตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชน และแรงงานประมง โดยโรงพยาบาลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
          นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้การจัดงานเป็นไปด้วยเรียบร้อย ได้แก่ เทศบาลเมืองระยอง มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เป็นต้น
          ซึ่งการจัดในครั้งนี้ได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และแรงงานประมงต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา มารับเอกสารพร้อมตรวจร่างกายเป็นจำนวนมาก อันจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับประชาชนและชาวประมง การสร้างการรับรู้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้การแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นประมงของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนสืบไป


                                                                              ข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์ ศปมผ.
                                                                                                  ๑๕ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙