Skip to main content

เสนาธิการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ณ ศูนย์ PIPO สมุทรสาคร และองค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร

          เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ ศรชล. และ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) อาทิ พล.ร.ท.ปกรณ์ วานิช เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผอ.ศรชล.เขต ๑ ผู้แทนจากกรมประมง กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) สมุทรสาคร เพื่อติดตามการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงรับฟังรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากหัวหน้าศูนย์ PIPO สมุทรสาคร พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในการตรวจเรือ ตรวจแรงงานภาคประมงของเจ้าหน้าที่ ณ องค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร 


           ทั้งนี้ ศปมผ. ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ทั้งกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมยุโรป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำรวจน้ำ และอีกหลายหน่วยงาน ได้ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติประกอบ ซึ่งกำหนดให้มีมาตรการต่างๆ ตั้งแต่การลงทะเบียนเรือ กำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ไม่เป็นการทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำ และมาตรการทางด้านการคุ้มครองแรงงานภาคประมง เป็นต้น การบูรณาการของทุกหน่วยงาน ในการบังคับใช้กฎหมาย ตามแนวทางการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายจะทำให้เกิดความมั่นใจถึงผลสำเร็จของการดำเนินงาน           การทำงานของศูนย์ PIPO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ ศรชล. เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมาก ทั้งในเรื่องของการตรวจเรือ การตรวจใบอนุญาตต่างๆ ทั้งของแรงงาน และเครื่องมือทำการประมง ก่อนที่จะออกเรือไปทำการประมง และการตรวจเรือประมงเมื่อเดินทางกลับเข้ามา ยังสะพานปลาเพื่อทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ ซึ่งจะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง และมีการตรวจที่มาของสัตว์น้ำที่จับได้ว่ามาจากแหล่งประมงที่ถูกต้อง ตามที่ได้แจ้งไว้ การบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่กล่าวมามีการดำเนินการที่เข้มแข็ง มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบ เช่น ระบบ Monitoring control and surveillance (MCS) ระบบ Finger print scan และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคประมง อันเป็นจุดสำคัญ นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายให้ได้ผล อันจะทำให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อการทำการประมงที่ยั่งยืนต่อไป
                                                                                                   

                                                                                                    ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๓๑ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…