Skip to main content

เสนาธิการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ณ ศูนย์ PIPO สมุทรสาคร และองค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร

          เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ ศรชล. และ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) อาทิ พล.ร.ท.ปกรณ์ วานิช เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผอ.ศรชล.เขต ๑ ผู้แทนจากกรมประมง กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) สมุทรสาคร เพื่อติดตามการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงรับฟังรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากหัวหน้าศูนย์ PIPO สมุทรสาคร พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในการตรวจเรือ ตรวจแรงงานภาคประมงของเจ้าหน้าที่ ณ องค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร 


           ทั้งนี้ ศปมผ. ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ทั้งกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมยุโรป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำรวจน้ำ และอีกหลายหน่วยงาน ได้ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติประกอบ ซึ่งกำหนดให้มีมาตรการต่างๆ ตั้งแต่การลงทะเบียนเรือ กำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ไม่เป็นการทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำ และมาตรการทางด้านการคุ้มครองแรงงานภาคประมง เป็นต้น การบูรณาการของทุกหน่วยงาน ในการบังคับใช้กฎหมาย ตามแนวทางการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายจะทำให้เกิดความมั่นใจถึงผลสำเร็จของการดำเนินงาน           การทำงานของศูนย์ PIPO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ ศรชล. เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมาก ทั้งในเรื่องของการตรวจเรือ การตรวจใบอนุญาตต่างๆ ทั้งของแรงงาน และเครื่องมือทำการประมง ก่อนที่จะออกเรือไปทำการประมง และการตรวจเรือประมงเมื่อเดินทางกลับเข้ามา ยังสะพานปลาเพื่อทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ ซึ่งจะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง และมีการตรวจที่มาของสัตว์น้ำที่จับได้ว่ามาจากแหล่งประมงที่ถูกต้อง ตามที่ได้แจ้งไว้ การบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่กล่าวมามีการดำเนินการที่เข้มแข็ง มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบ เช่น ระบบ Monitoring control and surveillance (MCS) ระบบ Finger print scan และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคประมง อันเป็นจุดสำคัญ นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายให้ได้ผล อันจะทำให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อการทำการประมงที่ยั่งยืนต่อไป
                                                                                                   

                                                                                                    ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๓๑ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐