Skip to main content

เสนาธิการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ณ ศูนย์ PIPO สมุทรสาคร และองค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร

          เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ ศรชล. และ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) อาทิ พล.ร.ท.ปกรณ์ วานิช เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผอ.ศรชล.เขต ๑ ผู้แทนจากกรมประมง กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) สมุทรสาคร เพื่อติดตามการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงรับฟังรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากหัวหน้าศูนย์ PIPO สมุทรสาคร พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในการตรวจเรือ ตรวจแรงงานภาคประมงของเจ้าหน้าที่ ณ องค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร 


           ทั้งนี้ ศปมผ. ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ทั้งกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมยุโรป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำรวจน้ำ และอีกหลายหน่วยงาน ได้ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติประกอบ ซึ่งกำหนดให้มีมาตรการต่างๆ ตั้งแต่การลงทะเบียนเรือ กำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ไม่เป็นการทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำ และมาตรการทางด้านการคุ้มครองแรงงานภาคประมง เป็นต้น การบูรณาการของทุกหน่วยงาน ในการบังคับใช้กฎหมาย ตามแนวทางการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายจะทำให้เกิดความมั่นใจถึงผลสำเร็จของการดำเนินงาน           การทำงานของศูนย์ PIPO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ ศรชล. เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมาก ทั้งในเรื่องของการตรวจเรือ การตรวจใบอนุญาตต่างๆ ทั้งของแรงงาน และเครื่องมือทำการประมง ก่อนที่จะออกเรือไปทำการประมง และการตรวจเรือประมงเมื่อเดินทางกลับเข้ามา ยังสะพานปลาเพื่อทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ ซึ่งจะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง และมีการตรวจที่มาของสัตว์น้ำที่จับได้ว่ามาจากแหล่งประมงที่ถูกต้อง ตามที่ได้แจ้งไว้ การบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่กล่าวมามีการดำเนินการที่เข้มแข็ง มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบ เช่น ระบบ Monitoring control and surveillance (MCS) ระบบ Finger print scan และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคประมง อันเป็นจุดสำคัญ นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายให้ได้ผล อันจะทำให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อการทำการประมงที่ยั่งยืนต่อไป
                                                                                                   

                                                                                                    ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๓๑ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …