Skip to main content

ศปมผ.บูรณาการระบบติดตามเรือ เพื่อพัฒนาระบบในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย


          ในวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เชิญสื่อมวลชน เข้าชมระบบอำนวยการสั่งการและติดตามเรือ รวมทั้งชมการปฏิบัติของเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ    ศปมผ. ในการรับค่าจากระบบติดตามเรือ ที่ได้รับการคัดกรองจากกรมประมง อันจะทำให้สามารถแสดงรายละเอียดเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดมากกว่า ๓๐ ตันกรอส ที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย
          ศปมผ. จัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. เพื่อเป็นกำลังในการลาดตระเวน คุ้มครองเรือประมงไทย แรงงานภาคประมง และดำเนินการในการป้องกัน การควบคุมเรือประมงต่างชาติ ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมง ในน่านน้ำไทย
          ระบบสั่งการอำนวยการ และติดตามเรือจากศูนย์ยุทธการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศยก.ศรชล.) มีที่ตั้งอยู่ ณ บก.ทร. พระราชวังเดิม จะถูกแสดงค่าเดียวกันกับศูนย์ยุทธการ ศรชล.เขตต่าง ๆ  ทำให้เห็นภาพรวมของเรือประมงในน่านน้ำไทยที่ทำการประมง และจะส่งค่ารายละเอียดเรือประมงให้เรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ.ทราบ
          การปฏิบัติการจากสถานการณ์ในการติดตามอำนวยการ สั่งการในการตรวจเรือประมง และคุ้มครองส่วนต่าง ๆ ในภาคประมง เริ่มจากการประสานงานระหว่างศูนย์ควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมง (Fishery Monitoring Center : FMC) จากกรมประมงกับ ศยก.ศรชล. กำหนดค่าเป้าเพื่อติดตามและตรวจสอบเป้าจากระบบ VMS (Vessel Monitoring System) กับแผนการเข้าท่าตามการแจ้ง Port In และดำเนินการประสานกับ ศรชล.เขต ๑ จากนั้น ศยก.ศรชล.เขต ๑ จะสั่งการไปยังเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. ให้ดำเนินการตรวจสอบเรือประมงที่อยู่ในกลุ่มในการกระทำความผิด
          ทั้งนี้ระบบอำนวยการสั่งการ และติดตามเรือ จะทำให้การปฏิบัติในการตรวจเรือประมง การคุ้มครอง        ส่วนต่าง ๆ ในภาคประมง และจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีระบบ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
                                                                                 
         รูปภาพจาก กพร.ทร.        
รูปภาพจาก กพร.ทร. 
รูปภาพจาก กพร.ทร. 
                                                                           ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศปมผ. ๑๙ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

สมาคมภริยาทหารเรือจะพิจารณามอบทุนการศึกษา 2561 ให้กับบุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนกรณีพิเศษ   โดย 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ระดับอุดมศึกษาทุนระดับอาชีวศึกษาทุนระดับมัธยมศึกษา  และทุนระดับประถมศึกษา  2) ทุนกรณีพิเศษมอบให้กับบุตรข้าราชการทหารเรือที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดน หรือทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี ส่งใบสมัครได้ระหว่าง 1 พ.ค. - 15 มิ.ย.61 ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้างวังหลวง กรุงเทพฯ และสาขาอาคารรับรอง ๒ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสมาคมภริยาทหารเรือ ในวันที่ 6 ก.ค.61 ติดตามรายละเอียดได้ทางเวบไซต์สมาคมภริยาทหารเรือ หรือโทร. 02-221-7898.