Skip to main content

ศปมผ.บูรณาการระบบติดตามเรือ เพื่อพัฒนาระบบในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย


          ในวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เชิญสื่อมวลชน เข้าชมระบบอำนวยการสั่งการและติดตามเรือ รวมทั้งชมการปฏิบัติของเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ    ศปมผ. ในการรับค่าจากระบบติดตามเรือ ที่ได้รับการคัดกรองจากกรมประมง อันจะทำให้สามารถแสดงรายละเอียดเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดมากกว่า ๓๐ ตันกรอส ที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย
          ศปมผ. จัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. เพื่อเป็นกำลังในการลาดตระเวน คุ้มครองเรือประมงไทย แรงงานภาคประมง และดำเนินการในการป้องกัน การควบคุมเรือประมงต่างชาติ ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมง ในน่านน้ำไทย
          ระบบสั่งการอำนวยการ และติดตามเรือจากศูนย์ยุทธการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศยก.ศรชล.) มีที่ตั้งอยู่ ณ บก.ทร. พระราชวังเดิม จะถูกแสดงค่าเดียวกันกับศูนย์ยุทธการ ศรชล.เขตต่าง ๆ  ทำให้เห็นภาพรวมของเรือประมงในน่านน้ำไทยที่ทำการประมง และจะส่งค่ารายละเอียดเรือประมงให้เรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ.ทราบ
          การปฏิบัติการจากสถานการณ์ในการติดตามอำนวยการ สั่งการในการตรวจเรือประมง และคุ้มครองส่วนต่าง ๆ ในภาคประมง เริ่มจากการประสานงานระหว่างศูนย์ควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมง (Fishery Monitoring Center : FMC) จากกรมประมงกับ ศยก.ศรชล. กำหนดค่าเป้าเพื่อติดตามและตรวจสอบเป้าจากระบบ VMS (Vessel Monitoring System) กับแผนการเข้าท่าตามการแจ้ง Port In และดำเนินการประสานกับ ศรชล.เขต ๑ จากนั้น ศยก.ศรชล.เขต ๑ จะสั่งการไปยังเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. ให้ดำเนินการตรวจสอบเรือประมงที่อยู่ในกลุ่มในการกระทำความผิด
          ทั้งนี้ระบบอำนวยการสั่งการ และติดตามเรือ จะทำให้การปฏิบัติในการตรวจเรือประมง การคุ้มครอง        ส่วนต่าง ๆ ในภาคประมง และจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีระบบ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
                                                                                 
         รูปภาพจาก กพร.ทร.        
รูปภาพจาก กพร.ทร. 
รูปภาพจาก กพร.ทร. 
                                                                           ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศปมผ. ๑๙ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐