Skip to main content

สำนักงานประกันสังคม เสนอร่างแก้ไขกฎหมายประกันสังคม พร้อมเน้นปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ ๕ แนวทาง

     เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๒๕๕๙ นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส. เตรียมเดินหน้าปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ เพื่อให้มีความมั่นคง และเป็นประโยชน์ของ             ผู้ประกันตนจะได้มีรายได้เพียงพอไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ ประกอบด้วย ๕ แนวทาง ได้แก่
๑. การขยายอายุเกษียณจากปัจจุบันอยู่ที่ ๕๕ ปี เป็น ๖๐ ปี โดยจะขยายหลังปี ๒๕๖๕ ในลักษณะเป็นขั้นบันได
๒. ปรับฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณเงินชราภาพ จากที่ปัจจุบันขั้นต่ำอยู่ที่ ๑,๖๕๐ บาท และสูงสุดอยู่ที่ ๑๕,๐๐๐ บาท ปรับเป็นขั้นต่ำอยู่ที่ ๓,๖๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ปรับสูตรคำนวณการจ่ายเงินบำนาญชราภาพ จากเดิมใช้คำนวณจากเงินเดือน ๕ ปีสุดท้ายที่จ่ายเงินสมทบ มาเป็นคำนวณจากฐานเงินเดือนที่ส่งในช่วง ๑๕ ปี หรือ ๒๐ ปี
 ๔. เพิ่มอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บเข้าสู่กองทุนชราภาพ จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ ๓ ของเงินเดือน เป็นร้อยละ ๕ ของเงินเดือน
๕ .เร่งพัฒนาการลงทุนให้ได้ผลกำไรมากยิ่งขึ้น
      เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคาดว่า หากใช้ ๕ แนวทางนี้ จะทำให้เงินขาเข้าจากการสมทบของผู้ประกันตนและเงินขาออกที่จ่ายให้ผู้สูงอายุในวัยเกษียณสัมพันธ์กัน ซึ่งจะทำให้กองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ทาง สปส. ได้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายประกันสังคมต่อคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของกระทรวงแรงงานแล้ว เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปทั้ง ๕ แนวทาง หลังจากนี้เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และนักวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันต่อไป ข้อมูล ไทยพีบีเอส ๔ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐