Skip to main content

แจ้งปิดการจราจร รอบพระบรมมหาราชวัง ๒๗ เส้นทาง ในวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙

          กองอำนวยการสนามหลวง แจ้งปิดการจราจร รอบพระบรมมหาราชวัง ๒๗ เส้นทาง ปิดการจราจรเต็มรูปแบบรอบพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม โดยตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ เป็นต้นไป จะปิดถนนทั้งหมด ๒๗ สาย ประกอบด้วย 
               ๑. ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
               ๒. ถนนหน้าพระธาตุ ตลอดสาย
               ๓. ถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกป้อมเผด็จฯ
               ๔. ถนนสนามชัย จากแยกป้อมเผด็จ ถึง หน้า สน.พระราชวัง
               ๕. ถนนหับเผย
               ๖. ถนนหลักเมือง
               ๗. ถนนกัลยาณไมตรี ถึง สะพานช้างโรงสี
               ๘. ซอยสราญรมย์
               ๙. ถนนพระจันทร์
               ๑๐. ถนนมหาราช ตลอดสาย
               ๑๑. ถนนท้ายวัง ตลอดสาย
               ๑๒. ถนนเชตุพน
               ๑๓. ถนนเศรษฐการ
               ๑๔. ถนนเจริญกรุง จาก วงเวียน รด. ถึง แยกสะพานมอญ
               ๑๕. ถนนพระพิพิธ
               ๑๖. ถนนราชดำเนินนอก จาก แยก จปร. ถึง แยกผ่านฟ้า
               ๑๗. ถนนนครสวรรค์ จาก แยก จักรพรรดิพงษ์ ถึง แยกผ่านฟ้า
               ๑๘. ถนนหลานหลวง จาก แยกหลานหลวง ถึง แยกผ่านฟ้า
               ๑๙. ถนนราชดำเนินกลาง (ตลอดสาย)
               ๒๐. ถนนพระสุเมรุ จากแยกวันชาติ ถึง แยกป้อมมหากาฬ
               ๒๑. ถนนมหาชัย จากแยกสำราญราษฎร์ ถึง แยกป้อมมหากาฬ
               ๒๒. ถนนดินสอ จากแยกวันชาติ ถึง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
               ๒๓. ถนนดินสอ จาก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง แยกมหรรณพ
               ๒๔. ถนนตะนาว จาก แยกตัดถนนข้าวสาร ถึง แยกคอกวัว
               ๒๕. ถนนตะนาว จาก แยกศาลเจ้าพ่อเสือ ถึง แยกคอกวัว
               ๒๖. ถนนจักรพงษ์ จาก แยกตัดถนนข้าวสาร ถึง ถนนราชดำเนินกลาง
               ๒๗. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าจากแยกอรุณอัมรินทร์ ถึง แยกผ่านพิภพ
                                                                                                                 
                                                                                                             ข้อมูล ศปภ.คค. ๒๘ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…