Skip to main content

กองทัพเรือ พิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถและเรือ ตั้งแต่ ๒๘ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป

          เนื่องจาก มีการปิดเส้นทางการจราจร จำนวน ๒๗ เส้นทาง บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อรองรับประชาชนเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๙ – ๓๐ ต.ค.๕๙ กรมการขนส่งทหารเรือ ได้พิจารณา ปรับการปฏิบัติ บริการรถ/เรือ ตั้งแต่ ๒๘ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป ดังนี้
               ๑. รถยนต์โดสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ปอ. จำนวน ๕ คัน ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๒๐๐๐ และวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๒๒๐๐ ดังนี้
                    เส้นทางที่ ๑ รพ.ปิ่นเกล้า – สนามหลวง ๒ คัน
                    เส้นทางที่ ๒ สายใต้ใหม่ (สถานีปิ่นเกล้า) – สนามหลวง ๓ คัน
               ๒. เรือด่วนและเรือข้ามฝาก จำนวน ๓ ลำ
                    ๒.๑ เรือด่วน จำนวน ๒ ลำ ออกพร้อมกัน จากเดิม ท่าช้าง – สาทร เป็น ท่านิเวศน์ฯ (ติดท่าช้าง) – สาทร ออกในเวลา ๐๗๐๐ ๐๘๐๐ ๐๘๓๐ ๑๗๐๐ ๑๘๐๐ และ ๑๘๓๐
                    ๒.๒ เรือเวรข้ามฝาก จำนวน ๑ ลำ ระหว่าง ท่าราชนาวิกสภา ยศ.ทร. – ท่านิเวศน์ฯ เวลา ๐๖๐๐ – ๒๒๐๐
          ทั้งนี้ หากประชาชนยังหนาแน่น ขส.ทร.จะเพิ่มจำนวนยานพาหนะ/เที่ยว/ขยายเวลาบริการ จนกว่าประชาชนจะเบาบาง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๑๓ (วันและเวลาราชการ) และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๙๗ (นอกเวลาและวันหยุดราชการ)
                                                                                                                 ข้อมูล ขส.ทร. ๒๙ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…