Skip to main content

ศปมผ. โดย ศรชล.เขต ๑ เปิดปฏิบัติการ “เปิดเรือน เยือนศูนย์” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการประมง

          กองทัพเรือ ห่วงใยประชาชนผู้ประกอบการประมง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จึงมีนโยบายให้ ทัพเรือภาค และ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เขตต่างๆ ได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับประมง และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ    ในการนี้ ทัพเรือภาคที่ ๑ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เขต ๑ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลตั้งแต่ จว.ตราด จนถึง จว.ชุมพร จึงได้เปิดปฏิบัติการ "เปิดเรือน เยือนศูนย์ฯ" เชิญผู้ประกอบกิจการประมง เจ้าของเรือ แพปลา และท่าเรือ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) พร้อมกัน จำนวน ๑๖ ศูนย์
          ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ท. สุรศักดิ์ เมธยาภา ผอ.ศรชล.เขต ๑ และ ผบ.ทรภ.๑ เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ “เปิดเรือน เยือนศูนย์” ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งได้นำผู้ประกอบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งมอบหมายให้ พล.ร.ต. ยุจ พิจิตรชุมพล รอง ผอ.ศรชล.เขต ๑ และ รอง ผบ.ทรภ.๑ เป็นประธานเปิดปฏิบัติการฯ               ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 
          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการประมง รับทราบการปฏิบัติงานของ ศรชล.เขต ๑ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) ทำให้ผู้ประกอบกิจการประมงสามารถ นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นการทำการประมงอย่างยั่งยืนทั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ ๑ มีศูนย์ฯ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณอ่าวไทยตอนบน จำนวนทั้งหมด ๑๖ ศูนย์ ประกอบด้วย
          ๑. ศูนย์ควบคุมฯ ตราด
          ๒. ศูนย์ควบคุมฯ คลองใหญ่
          ๓. ศูนย์ควบคุมฯ จันทบุรี
          ๔. ศูนย์ควบคุมฯ ระยอง
          ๕. ศูนย์ควบคุมฯ ประแสร์
          ๖. ศูนย์ควบคุมฯ ชลบุรี
          ๗. ศูนย์ควบคุมฯ สมุทรปราการ
          ๘. ศูนย์ควบคุมฯ สมุทรสาคร
          ๙. ศูนย์ควบคุมฯ สมุทรสงคราม
          ๑๐. ศูนย์ควบคุมฯ เพชรบุรี
          ๑๑. ศูนย์ควบคุมฯ ปราณบุรี
          ๑๒. ศูนย์ควบคุมฯ ประจวบคีรีขันธ์
          ๑๓. ศูนย์ควบคุมฯ บางสะพานน้อย
          ๑๔. ศูนย์ควบคุมฯ ชุมพร
          ๑๕. ศูนย์ควบคุมฯ หลังสวน
          ๑๖. ศูนย์ควบคุมฯ ฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaistopiuufishing.com/ ข้อมูล กพร.ทรภ.๑ ๑๐ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐