Skip to main content

กองทัพเรือ จัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญ ให้กับข้าราชการ ทร. ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในเดือนต.ค.๖๐

          กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ จะจัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการ               กองทัพเรือ ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยส่งสมุดประวัติรับราชการ                 เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ดังนั้นเพื่อให้ประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัดและเล่มที่กรมกำลังพลทหารเรือ เก็บรักษามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของกำลังพล     ในการดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญ กพ.ทร.ขอให้หน่วยต่าง ๆ แจ้งให้ข้าราชการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ต.ค.๖๐ พร้อมนำสมุดประวัติ ฯ เล่มที่หน่วยเก็บรักษา ไปตรวจสอบความ     ถูกต้องด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทะเบียนประวัติ กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ (กทพ.สบส.กพ.ทร.) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๙ ถึง ๑๓ ม.ค.๖๐ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่าประวัติฯ เล่มที่ กรมกำลังพลทหารเรือเก็บรักษาถูกต้อง 
               โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการตรวจสอบประวัติฯ ดังนี้
                           ๑. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป (ติดที่สมุดประวัติเล่มต้นสังกัด ๑ รูป ยศปัจจุบัน)
                           ๒. บัญชีราชการทวีคูณ (ถ้ามี) กรณีบัญชีราชการทวีคูณ ชื่อ ชื่อสกุล ไม่ถูกต้อง จะต้องได้รับการ แก้ไขจากส่วนราชการที่ออกหนังสือรับรองให้เรียบร้อย ถ้าเป็นสำเนาบัญชีทวีคูณจะต้องมีชื่อผู้รับรองสำเนาจากหน่วยที่ออกหนังสือรับรองก่อนเก็บไว้ในประวัติฯ
                           ๓. สำเนาเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
                           ๔. สำเนาใบมรณะบัตรบิดา – มารดา (ถ้ามี) กรณีกำลังพลหน่วยยังไม่ได้หมายประวัติ สำเนาคำสั่งรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (ถ้ามี)
                           ๕. สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (แบบ สด.๘ หรือแบบ สด.๓) (กรณีจบรักษาดินแดน (รด.) ปี ๓) 
                เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออก กพ.ทร.จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบสมุดประวัติฯ ให้แก่ข้าราชการ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐– ๑๖๓๐ ดังนี้
                         ๑. ข้าราชการสังกัด กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมอู่ทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ ๙-๑๐ ม.ค.๖๐ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ
                         ๒. ข้าราชการสังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกรมสรรพาวุธทหารเรือ ในวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๐ ณ ห้องมาลิเคอร์ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
                         ๓. ข้าราชการสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ และ กรมพลาธิการทหารเรือ ในวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๐ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ
                         ๔. ข้าราชการสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ชั้น ๒
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.พิษณุ ปราการรัตน์ หน.แผนกทะเบียนประวัติ กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๑๖๒
                                                                                                           ข้อมูล กพ.ทร. ๒๐ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐