Skip to main content

กองทัพเรือ จัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญ ให้กับข้าราชการ ทร. ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในเดือนต.ค.๖๐

          กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ จะจัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการ               กองทัพเรือ ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยส่งสมุดประวัติรับราชการ                 เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ดังนั้นเพื่อให้ประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัดและเล่มที่กรมกำลังพลทหารเรือ เก็บรักษามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของกำลังพล     ในการดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญ กพ.ทร.ขอให้หน่วยต่าง ๆ แจ้งให้ข้าราชการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ต.ค.๖๐ พร้อมนำสมุดประวัติ ฯ เล่มที่หน่วยเก็บรักษา ไปตรวจสอบความ     ถูกต้องด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทะเบียนประวัติ กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ (กทพ.สบส.กพ.ทร.) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๙ ถึง ๑๓ ม.ค.๖๐ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่าประวัติฯ เล่มที่ กรมกำลังพลทหารเรือเก็บรักษาถูกต้อง 
               โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการตรวจสอบประวัติฯ ดังนี้
                           ๑. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป (ติดที่สมุดประวัติเล่มต้นสังกัด ๑ รูป ยศปัจจุบัน)
                           ๒. บัญชีราชการทวีคูณ (ถ้ามี) กรณีบัญชีราชการทวีคูณ ชื่อ ชื่อสกุล ไม่ถูกต้อง จะต้องได้รับการ แก้ไขจากส่วนราชการที่ออกหนังสือรับรองให้เรียบร้อย ถ้าเป็นสำเนาบัญชีทวีคูณจะต้องมีชื่อผู้รับรองสำเนาจากหน่วยที่ออกหนังสือรับรองก่อนเก็บไว้ในประวัติฯ
                           ๓. สำเนาเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
                           ๔. สำเนาใบมรณะบัตรบิดา – มารดา (ถ้ามี) กรณีกำลังพลหน่วยยังไม่ได้หมายประวัติ สำเนาคำสั่งรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (ถ้ามี)
                           ๕. สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (แบบ สด.๘ หรือแบบ สด.๓) (กรณีจบรักษาดินแดน (รด.) ปี ๓) 
                เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออก กพ.ทร.จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบสมุดประวัติฯ ให้แก่ข้าราชการ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐– ๑๖๓๐ ดังนี้
                         ๑. ข้าราชการสังกัด กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมอู่ทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ ๙-๑๐ ม.ค.๖๐ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ
                         ๒. ข้าราชการสังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกรมสรรพาวุธทหารเรือ ในวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๐ ณ ห้องมาลิเคอร์ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
                         ๓. ข้าราชการสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ และ กรมพลาธิการทหารเรือ ในวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๐ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ
                         ๔. ข้าราชการสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ชั้น ๒
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.พิษณุ ปราการรัตน์ หน.แผนกทะเบียนประวัติ กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๑๖๒
                                                                                                           ข้อมูล กพ.ทร. ๒๐ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …