Skip to main content

กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน หากละเมิดกฎ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ผิดกฎหมาย ทั้งจำและปรับ

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน เกี่ยวกับกฎการโฆษณาที่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้ 
          กรณีที่ 1 การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รวมถึงการสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งก็คือการแสดงให้เห็น ได้ยินหรือทราบ "ข้อความ" ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระทำอย่างใดๆ ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ว่า หมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อประโยชน์ทางการค้า (เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือ เพื่อชักจูง ให้ผู้อื่นซื้อไปบริโภคมากขึ้นนั่นเอง) 
          กรณีที่ 2 การแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ ทางการค้า) โดยเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
           หากพบการกระทำผิด
                1) ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ฝ่าฝืนตามกฎหมายข้างต้น หรือ
                2) ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำการโฆษณานั้นไม่ว่าด้วยการใช้บังคับ ขู่เข็ญจ้าง วาน หรือยุยง ส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด หรือ
                3) พบผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไป ให้กระทำการโฆษณานั้น 
          สามารถร้องเรียนหรือแจ้งความดำเนินคดีได้ที่ สถานีตำรวจหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสุรายาสูบ ๐ ๒๕๙๓๓๔๒ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กรณีที่การดำเนินคดีโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายอันมีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๕ แสนบาท และปรับรายวัน วันละไม่เกิน ๕ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ได้ถึงที่สุดแล้ว ผู้ร้องเรียนมีสิทธิ์รับเงินสินบนได้ตามกฎหมาย ข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ๖ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐