Skip to main content

นย.-กปจ.ชต. ร่วมจัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดมณีกาญจนารม จว. ตราด ในวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๙ และ วัดคลองทราย จว.จันทบุรี วันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙

       กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด   นำโดย โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธี 
       กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสามัคคี โดยการจัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โดยกำหนดพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดมณีกาญจนาราม (วัดเกลือ) ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
       และกำหนดถวายผ้ากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดคลองทราย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
รายละเอียดการรับบริจาค 
             ๑. กองการเงินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาสัตหีบ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “เงินกฐินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน” หมายเลขบัญชี ๓๐๒ – ๒ – ๖๐๘๐๐ – ๘ 
             ๒. ฝ่ายการเงิน กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด ค่ายตากสิน ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาถนนเบญจมราชูทิศ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด” หมายเลขบัญชี ๕๓๕ – ๒ – ๑๖๐๖๑ – ๗
        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการเงิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร ๐ – ๓๘๔๓ – ๗๗๗๒ ในวันและเวลาราชการ ข้อมูล นย. ๗ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…