Skip to main content

อัพเดทเส้นทาง ขส.ทร. จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่และเรือ บริการ รับ – ส่ง ประชาชน ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ – ๒๐๐๐ ตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถและเรือ บริการรับ – ส่ง สนับสนุนการไปลงนามถวายความอาลัย ฯ ณ พระบรมมหาราชวัง ทั้งทางบก และ ทางน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายละเอียดเส้นทางดังนี้
               ๑. จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปอ. จำนวน ๑๖ คัน รับ – ส่ง ตามเส้นทางต่างๆ ประกอบด้วย                        ๑.๑ จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ที่ใช้รับ – ส่งข้าราชการร่วมให้บริการตามเส้นทางต่างๆ จำนวน ๑๑ คัน ดังนี้
                           ๑.๑.๑ บก.รจ.ฐท.กท. – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๙๐๐) 
                           ๑.๑.๒ สุขสวัสดิ์ ๒๖ – อธบ.อร.  (เวลาออก ๐๖๔๐) 
                           ๑.๑.๓ แฟลตทุ่งมหาเมฆ – อธบ.อร.  (เวลาออก ๐๖๓๐)
                           ๑.๑.๔ สถานีรถไฟรังสิต – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๖๑๕) 
                           ๑.๑.๕ ปากทางแยก อำเภอไทรน้อย – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๖๑๐) 
                           ๑.๑.๖ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๖๐๐) 
                           ๑.๑.๗ อจปร.อร. – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๖๑๕,๐๖๓๐,๐๖๔๐) 
                           ๑.๑.๘ บางนา – ขส.ทร. (เวลาออก ๐๙๐๐)
                           ๑.๑.๙ อ้อมใหญ่ – ขส.ทร. (เวลาออก ๐๙๐๐)
                           ๑.๑.๑๐ ยศ.ทร. – ขส.ทร. (เวลาออก ๐๙๐๐)
                           ๑.๑.๑๑ หมู่บ้านเอื้ออาทร – บก.ทร. (เวลาออก ๐๙๐๐)
                   ๑.๒ จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปอ. จำนวน ๕ คัน บริการเพิ่มเติมจากเส้นทางปกติ เริ่มตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ – ๒๐๐๐ ดังนี้ 
                           ๑.๒.๑ เส้นทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า – สนามหลวง จำนวน ๒ คัน 
                           ๑.๒.๒ เส้นทาง ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า – สนามหลวง จำนวน ๒ คัน 
                           ๑.๒.๓ เส้นทาง สนามม้านางเลิ้ง – สนามหลวง จำนวน ๑ คัน
               ๒. จัดเรือโดยสาร จำนวน ๔ ลำ รับ – ส่ง ตามเส้นทางต่างๆ จำนวน ๓ เส้นทาง ดังนี้
                   ๒.๑ จัดเรือเวรด่วนทางธุรการที่ใช้รับ-ส่งข้าราชการร่วมบริการ ตามเส้นทางต่างๆ จำนวน ๒ ลำ ดังนี้
                           ๒.๒.๑ ท่าเทศบาลปากเกล็ด – บก.ทร. (เวลาออก ๐๖๑๕) 
                           ๒.๒.๒ กยพ.กร. – ราชนาวีสโมสร (เวลาออก ๐๖๓๐)
                   ๒.๒ จัดเรือเวรด่วนทางธุรการเพิ่มเติมบริการระหว่างเส้นทาง ท่าช้าง – ท่าสาทร จำนวน ๒ ลำ ลำละ ๔ เที่ยว ในเวลา ๐๖๐๐ (ในวันพุธ), ๐๗๐๐, ๐๘๐๐, ๑๗๐๐ และ ๑๘๐๐ 
          สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการขนส่งทหารเรือ ในเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๑๓ และนอกเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๙๗
                                                                                                             ข้อมูล ขส.ทร. ๑๘ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…