Skip to main content

อัพเดทเส้นทาง ขส.ทร. จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่และเรือ บริการ รับ – ส่ง ประชาชน ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ – ๒๐๐๐ ตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถและเรือ บริการรับ – ส่ง สนับสนุนการไปลงนามถวายความอาลัย ฯ ณ พระบรมมหาราชวัง ทั้งทางบก และ ทางน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายละเอียดเส้นทางดังนี้
               ๑. จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปอ. จำนวน ๑๖ คัน รับ – ส่ง ตามเส้นทางต่างๆ ประกอบด้วย                        ๑.๑ จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ที่ใช้รับ – ส่งข้าราชการร่วมให้บริการตามเส้นทางต่างๆ จำนวน ๑๑ คัน ดังนี้
                           ๑.๑.๑ บก.รจ.ฐท.กท. – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๙๐๐) 
                           ๑.๑.๒ สุขสวัสดิ์ ๒๖ – อธบ.อร.  (เวลาออก ๐๖๔๐) 
                           ๑.๑.๓ แฟลตทุ่งมหาเมฆ – อธบ.อร.  (เวลาออก ๐๖๓๐)
                           ๑.๑.๔ สถานีรถไฟรังสิต – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๖๑๕) 
                           ๑.๑.๕ ปากทางแยก อำเภอไทรน้อย – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๖๑๐) 
                           ๑.๑.๖ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๖๐๐) 
                           ๑.๑.๗ อจปร.อร. – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๖๑๕,๐๖๓๐,๐๖๔๐) 
                           ๑.๑.๘ บางนา – ขส.ทร. (เวลาออก ๐๙๐๐)
                           ๑.๑.๙ อ้อมใหญ่ – ขส.ทร. (เวลาออก ๐๙๐๐)
                           ๑.๑.๑๐ ยศ.ทร. – ขส.ทร. (เวลาออก ๐๙๐๐)
                           ๑.๑.๑๑ หมู่บ้านเอื้ออาทร – บก.ทร. (เวลาออก ๐๙๐๐)
                   ๑.๒ จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปอ. จำนวน ๕ คัน บริการเพิ่มเติมจากเส้นทางปกติ เริ่มตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ – ๒๐๐๐ ดังนี้ 
                           ๑.๒.๑ เส้นทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า – สนามหลวง จำนวน ๒ คัน 
                           ๑.๒.๒ เส้นทาง ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า – สนามหลวง จำนวน ๒ คัน 
                           ๑.๒.๓ เส้นทาง สนามม้านางเลิ้ง – สนามหลวง จำนวน ๑ คัน
               ๒. จัดเรือโดยสาร จำนวน ๔ ลำ รับ – ส่ง ตามเส้นทางต่างๆ จำนวน ๓ เส้นทาง ดังนี้
                   ๒.๑ จัดเรือเวรด่วนทางธุรการที่ใช้รับ-ส่งข้าราชการร่วมบริการ ตามเส้นทางต่างๆ จำนวน ๒ ลำ ดังนี้
                           ๒.๒.๑ ท่าเทศบาลปากเกล็ด – บก.ทร. (เวลาออก ๐๖๑๕) 
                           ๒.๒.๒ กยพ.กร. – ราชนาวีสโมสร (เวลาออก ๐๖๓๐)
                   ๒.๒ จัดเรือเวรด่วนทางธุรการเพิ่มเติมบริการระหว่างเส้นทาง ท่าช้าง – ท่าสาทร จำนวน ๒ ลำ ลำละ ๔ เที่ยว ในเวลา ๐๖๐๐ (ในวันพุธ), ๐๗๐๐, ๐๘๐๐, ๑๗๐๐ และ ๑๘๐๐ 
          สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการขนส่งทหารเรือ ในเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๑๓ และนอกเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๙๗
                                                                                                             ข้อมูล ขส.ทร. ๑๘ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐