Skip to main content

กองทัพเรือสนับสนุนเรือเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการท่องเที่ยว ตามเส้นทางการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม โดยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมกำลังพล พร้อมรับฟังคำแนะนำจากผู้ใช้บริการ

     เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำในคลองผดุงกรุงเกษม ณ ท่าเรือหัวลำโพง อีกทั้งได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการบริการ
     จากการที่กองทัพเรือ สนับสนุนโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเดินทางของประชาชนทางน้ำตามเส้นทางในคลองผดุงกรุงเกษม เชื่อมต่อการเดินทาง รองรับการแก้ไขปัญหาการจราจร รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกองทัพเรือได้จัดเรือจาก กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.) ประกอบด้วยเรือ กร.๑๑๓ กร.๑๑๔ และ กร.๙๑๑ (กำลังพลประจำเรือ ๓ นายบรรทุกผู้โดยสารสูงสุด ๑๒ คน กินน้ำลึกเฉลี่ย ๒๐ ซม.) ให้บริการประชาชนระหว่างเวลา ๐๖๐๐-๒๐๐๐ ทุกวัน
      เส้นทางให้บริการ จาก ท่าเรือเทเวศร์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ผ่าน ๑๐ ท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือประชาธิปไตย ท่าเรือราชดำเนินนอก ท่าเรือนครสวรรค์ ท่าเรือแยกหลานหลวง ท่าเรือกระทรวงพลังงาน ท่าเรือยศเส ท่าเรือนพวงศ์ ท่าเรือเทวราชกุญชร และ ท่าเรือหัวลำโพง รวมระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
      ทั้งนี้เรือของกองทัพเรือได้ร่วมเดินเรือกับเรือของ กทม. อีกจำนวน ๔ ลำ ให้บริการโดยไม่มีค่าบริการตั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.ย.๕๙ เริ่มทดลองให้บริการ ระหว่างเวลา ๐๖๐๐-๒๐๐๐ โดยเรือกำหนดออกทุก ๒๐-๓๐ นาที ใช้เวลาเดินทาง ๒๕ นาที/เที่ยว
                                                                                               ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๑๑ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙