Skip to main content

กองทัพเรือสนับสนุนเรือเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการท่องเที่ยว ตามเส้นทางการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม โดยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมกำลังพล พร้อมรับฟังคำแนะนำจากผู้ใช้บริการ

     เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำในคลองผดุงกรุงเกษม ณ ท่าเรือหัวลำโพง อีกทั้งได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการบริการ
     จากการที่กองทัพเรือ สนับสนุนโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเดินทางของประชาชนทางน้ำตามเส้นทางในคลองผดุงกรุงเกษม เชื่อมต่อการเดินทาง รองรับการแก้ไขปัญหาการจราจร รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกองทัพเรือได้จัดเรือจาก กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.) ประกอบด้วยเรือ กร.๑๑๓ กร.๑๑๔ และ กร.๙๑๑ (กำลังพลประจำเรือ ๓ นายบรรทุกผู้โดยสารสูงสุด ๑๒ คน กินน้ำลึกเฉลี่ย ๒๐ ซม.) ให้บริการประชาชนระหว่างเวลา ๐๖๐๐-๒๐๐๐ ทุกวัน
      เส้นทางให้บริการ จาก ท่าเรือเทเวศร์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ผ่าน ๑๐ ท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือประชาธิปไตย ท่าเรือราชดำเนินนอก ท่าเรือนครสวรรค์ ท่าเรือแยกหลานหลวง ท่าเรือกระทรวงพลังงาน ท่าเรือยศเส ท่าเรือนพวงศ์ ท่าเรือเทวราชกุญชร และ ท่าเรือหัวลำโพง รวมระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
      ทั้งนี้เรือของกองทัพเรือได้ร่วมเดินเรือกับเรือของ กทม. อีกจำนวน ๔ ลำ ให้บริการโดยไม่มีค่าบริการตั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.ย.๕๙ เริ่มทดลองให้บริการ ระหว่างเวลา ๐๖๐๐-๒๐๐๐ โดยเรือกำหนดออกทุก ๒๐-๓๐ นาที ใช้เวลาเดินทาง ๒๕ นาที/เที่ยว
                                                                                               ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๑๑ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…