Skip to main content

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เชิญร่วมกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เชิญร่วมกิจกรรม


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม ประกอบด้วย

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/บาดเจ็บ ไขสันหลัง “รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องตรีเพ็ชร์ อาคาร ๑๐๐ ปี พระศรีนครินทร์ ชั้น ๑๕ โรงพยาบาลศิริราช จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยเสียค่าลงทะเบียน ๓,๐๐๐ บาท ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.si.makidol.ac.th/th/acadenics สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๕๐๘ ต่อ ๑๐๙

- การบรรยายเรื่อง โรคเนื้องอกมดลูก ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒๐๐-๑๖๐๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมันในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตึกสยามบรมราชกุมารี จุฑาธุช ชั้น ๘ โรงพยาบาลศิริราช ผู้รับฟังบรรยายจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา โดยเน้นการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนทำการผ่าตัด พร้อมทั้งตอบปัญหาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย โดยสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๔๗๗๒ , ๐ ๒๔๑๙ ๔๗๔๔ข้อมูล ร.พ.ศิริราช

๕ ก.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐