Skip to main content

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖


กองทัพเรือ  เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ  ประจำปี  ๒๕๕๖  โดยคุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  ได้แก่

                         -       ระดับปรัญญาโท ( ชาย / หญิง)  จำนวน    สาขา  ดังนี้  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  จำนวน    อัตรา  และสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ที่มีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขา คณิตศาสตร์  จำนวน    อัตรา

                         -       ระดับปริญญาตรี (ชาย / หญิง) จำนวน  ๘ สาขา ดังนี้  ภาษาไทย  จำนวน  ๑ อัตรา  ,  เทคโนโลยีการศึกษา  จำนวน    อัตรา ,  อักษรศาสตร์ (เอกภาษาไทย)  จำนวน  ๑ อัตรา  ,ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา  ,  พุทธศาสตร์บัณฑิต / ศาสนศาสตร์บัณฑิต  และเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า    ประโยค / เปรียญธรรม  ๙ ประโยค ( รับเฉพาะเพศชาย)  จำนวน   อัตรา , บัญชี/ การบัญชี/ การเงิน / บัญชีการเงิน /บัญชีบริหาร/ การสอบบัญชี/ บัญชีต้นทุน/ การเงินและการธนาคาร/ ( บัญชีบริหาร  มีสิทธิสอบได้เพียง ๑ อัตรา ) จำนวน ๒ อัตรา , นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่ง        เนติบัณฑิตยสภา  จำนวน ๑ อัตรา  และวิศวกรรมต่อเรือ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (รับเฉพาะเพศชาย)  จำนวน  ๑ อัตรา

                         กำหนดจำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ  ๑๐๐  บาท  ตั้งแต่บัดนี้  - วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา  ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ตามสถานที่ต่าง ๆ  ดังนี้  กรมกำลังพลทหารเรือ  ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑   ,  ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (อาคารนันทสวัสดิการ  ชั้น  ๒ )  ถนนอิสรภาพ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  ,  กิจการห้องเย็น  ฐานทัพเรือ      สัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๗๐ ๐๒๖๕  , กิจการอาคารรับรอง  ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๔๓  ๘๘๔๔  หรือสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่                    ห้องอเนกประสงค์  ชั้น ๑  นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ  ถนนอิสรภาพ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วันที่  ๑ –    สิงหาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ –  ๑๖๓๐  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กรมกำลังพลทหารเรือ  หมายเลขโทรศัพท์    ๒๔๗๕  ๔๖๗๑

                                                                                                                            ข้อมูล    กพ.ทร.
                                                                                                                            ๑๗  ก.ค.๕๖ 

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …