Skip to main content

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖


กองทัพเรือ  เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ  ประจำปี  ๒๕๕๖  โดยคุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  ได้แก่

                         -       ระดับปรัญญาโท ( ชาย / หญิง)  จำนวน    สาขา  ดังนี้  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  จำนวน    อัตรา  และสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ที่มีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขา คณิตศาสตร์  จำนวน    อัตรา

                         -       ระดับปริญญาตรี (ชาย / หญิง) จำนวน  ๘ สาขา ดังนี้  ภาษาไทย  จำนวน  ๑ อัตรา  ,  เทคโนโลยีการศึกษา  จำนวน    อัตรา ,  อักษรศาสตร์ (เอกภาษาไทย)  จำนวน  ๑ อัตรา  ,ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา  ,  พุทธศาสตร์บัณฑิต / ศาสนศาสตร์บัณฑิต  และเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า    ประโยค / เปรียญธรรม  ๙ ประโยค ( รับเฉพาะเพศชาย)  จำนวน   อัตรา , บัญชี/ การบัญชี/ การเงิน / บัญชีการเงิน /บัญชีบริหาร/ การสอบบัญชี/ บัญชีต้นทุน/ การเงินและการธนาคาร/ ( บัญชีบริหาร  มีสิทธิสอบได้เพียง ๑ อัตรา ) จำนวน ๒ อัตรา , นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่ง        เนติบัณฑิตยสภา  จำนวน ๑ อัตรา  และวิศวกรรมต่อเรือ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (รับเฉพาะเพศชาย)  จำนวน  ๑ อัตรา

                         กำหนดจำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ  ๑๐๐  บาท  ตั้งแต่บัดนี้  - วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา  ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ตามสถานที่ต่าง ๆ  ดังนี้  กรมกำลังพลทหารเรือ  ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑   ,  ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (อาคารนันทสวัสดิการ  ชั้น  ๒ )  ถนนอิสรภาพ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  ,  กิจการห้องเย็น  ฐานทัพเรือ      สัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๗๐ ๐๒๖๕  , กิจการอาคารรับรอง  ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๔๓  ๘๘๔๔  หรือสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่                    ห้องอเนกประสงค์  ชั้น ๑  นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ  ถนนอิสรภาพ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วันที่  ๑ –    สิงหาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ –  ๑๖๓๐  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กรมกำลังพลทหารเรือ  หมายเลขโทรศัพท์    ๒๔๗๕  ๔๖๗๑

                                                                                                                            ข้อมูล    กพ.ทร.
                                                                                                                            ๑๗  ก.ค.๕๖ 

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐