Skip to main content

โครงการบทเพลงแห่งแผ่นดิน

โครงการบทเพลงแห่งแผ่นดิน


เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ คณะนักดนตรี วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อเผยแพร่และใช้ค้นคว้าเพลงพระราชนิพนธ์และพระราชกรณียกิจ ด้านดนตรี ตลอดจนรวบรวม แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง และโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ที่สมบูรณ์ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น โครงการอัครดุริยศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา ของมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงได้จัดโครงการบทเพลงแห่งแผ่นดินขึ้น เพื่อเผยแพร่โครงการไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ สุพรรณบุรี อุบลราชธานี เพชรบุรี ภูเก็ต กรุงเทพ และนครราชสีมา

โครงการบทเพลงแห่งแผ่นดินในต่างจังหวัด จะแบ่งออกเป็น นิทรรศการ มีส่วนสำคัญ คือ การจัดแสดง แซกโซโฟน ประจำพระองค์และพระที่นั่งศาลาเริงจำลอง รวมถึงการจัดแสดงวิดีโอ การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะมุ่งเน้นให้เพลงพระราชนิพินธ์ได้เผยแพร่ไปยังจังหวัดต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพฯ แล้ว การจัดนิทรรศการจะทำให้เยาวชนได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ท่าน ซึ่งมีทั้งเพลงมาร์ซ วอลซ์ และเพลงให้กำลังใจ

นิทรรศการจะสัญจรไปจังหวัดต่างๆ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี , วันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หอสมุดดนตรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๘๐๔๕

ข้อมูล นสพ.มติชน

๕ ก.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐