Skip to main content

โครงการบทเพลงแห่งแผ่นดิน

โครงการบทเพลงแห่งแผ่นดิน


เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ คณะนักดนตรี วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อเผยแพร่และใช้ค้นคว้าเพลงพระราชนิพนธ์และพระราชกรณียกิจ ด้านดนตรี ตลอดจนรวบรวม แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง และโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ที่สมบูรณ์ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น โครงการอัครดุริยศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา ของมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงได้จัดโครงการบทเพลงแห่งแผ่นดินขึ้น เพื่อเผยแพร่โครงการไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ สุพรรณบุรี อุบลราชธานี เพชรบุรี ภูเก็ต กรุงเทพ และนครราชสีมา

โครงการบทเพลงแห่งแผ่นดินในต่างจังหวัด จะแบ่งออกเป็น นิทรรศการ มีส่วนสำคัญ คือ การจัดแสดง แซกโซโฟน ประจำพระองค์และพระที่นั่งศาลาเริงจำลอง รวมถึงการจัดแสดงวิดีโอ การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะมุ่งเน้นให้เพลงพระราชนิพินธ์ได้เผยแพร่ไปยังจังหวัดต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพฯ แล้ว การจัดนิทรรศการจะทำให้เยาวชนได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ท่าน ซึ่งมีทั้งเพลงมาร์ซ วอลซ์ และเพลงให้กำลังใจ

นิทรรศการจะสัญจรไปจังหวัดต่างๆ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี , วันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หอสมุดดนตรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๘๐๔๕

ข้อมูล นสพ.มติชน

๕ ก.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙