Skip to main content

ขอเชิญร่วมงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” ใน ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

ขอเชิญร่วมงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” ใน ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ


สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่มั่นคง พัฒนา” ในวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๕ การจัดงานนาวีวิจัยฯ เพื่อให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือที่ดำเนินงานวิจัยได้เสนอผลงานวิจัยสู่สายตาประชาชน รวมทั้งให้ข้าราชการของกองทัพเรือได้รับทราบถึงขีดความสามารถของกำลังพลในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างนวัตกรรมขึ้นใช้ในกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติต่อไป

งาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ การจัดเวทีเสนอความรู้ (Forum) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย โดยเน้นผลงานวิจัยประเภท ยานไร้คนขับ ทั้งใต้น้ำ ผิวน้ำ บนบก และในอากาศ รวม ๔ มิติ อาทิ ยานใต้น้ำไร้คนขับ (UUV) เรือไร้คนขับสนับสนุนการตรวจค้น (USV) หุ่นยนต์ประเภทต่างๆ (UGV) อากาศยานไร้นักบิน ขึ้น-ลงทางดิ่ง (UAV) และเครื่องบินทะเล ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ดำเนินการสำเร็จ และสามารถผลิตในประเทศได้เป็นครั้งแรก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีการสาธิตการใช้เครื่องบินทะเลในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงศักยภาพของงานวิจัยนี้ รวมถึงการสาธิตการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในแม่น้ำเจ้าพระยา การปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การใช้อากาศยานไร้คนขับ และเรือไร้คนขับเพื่อตรวจการณ์ในลำน้ำ และมีการนำเครื่องผลักดันน้ำของกรมอู่ทหารเรือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและสาธิตการทำงานจริงในแม่น้ำเจ้าพระยา

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” และร่วมฟังการบรรยาย ในวันที่ ๓๐ และ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ข้อมูล สวพ.ทร.

๒๕ ก.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …