Skip to main content

ขอเชิญร่วมงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” ใน ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

ขอเชิญร่วมงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” ใน ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ


สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่มั่นคง พัฒนา” ในวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๕ การจัดงานนาวีวิจัยฯ เพื่อให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือที่ดำเนินงานวิจัยได้เสนอผลงานวิจัยสู่สายตาประชาชน รวมทั้งให้ข้าราชการของกองทัพเรือได้รับทราบถึงขีดความสามารถของกำลังพลในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างนวัตกรรมขึ้นใช้ในกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติต่อไป

งาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ การจัดเวทีเสนอความรู้ (Forum) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย โดยเน้นผลงานวิจัยประเภท ยานไร้คนขับ ทั้งใต้น้ำ ผิวน้ำ บนบก และในอากาศ รวม ๔ มิติ อาทิ ยานใต้น้ำไร้คนขับ (UUV) เรือไร้คนขับสนับสนุนการตรวจค้น (USV) หุ่นยนต์ประเภทต่างๆ (UGV) อากาศยานไร้นักบิน ขึ้น-ลงทางดิ่ง (UAV) และเครื่องบินทะเล ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ดำเนินการสำเร็จ และสามารถผลิตในประเทศได้เป็นครั้งแรก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีการสาธิตการใช้เครื่องบินทะเลในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงศักยภาพของงานวิจัยนี้ รวมถึงการสาธิตการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในแม่น้ำเจ้าพระยา การปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การใช้อากาศยานไร้คนขับ และเรือไร้คนขับเพื่อตรวจการณ์ในลำน้ำ และมีการนำเครื่องผลักดันน้ำของกรมอู่ทหารเรือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและสาธิตการทำงานจริงในแม่น้ำเจ้าพระยา

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” และร่วมฟังการบรรยาย ในวันที่ ๓๐ และ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ข้อมูล สวพ.ทร.

๒๕ ก.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐