Skip to main content

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน


บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต  จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้งพันธมิตรหลายภาคส่วน  จัดโครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก  รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน  โดยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศแสดงพลังน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้านการอนุรักษ์น้ำ  มาปฏิบัติด้วยการเดิน  วิ่ง  ปั่นจักรยาน หรือขับรถ  เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านชุมชนต้นแบบ  ตั้งแต่ปลายน้ำขึ้นไปจนถึงต้นน้ำ  ระหว่าง วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  -    สิงหาคม ๒๕๕๖

                        โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังของคนไทยที่มีความห่วงใยและรักในประเทศชาติตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลุ่มน้ำ  เป็นการเรียนรู้จากปลายน้ำคือ กรุงเทพ ฯ  ไปจนถึงต้นน้ำที่บริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  จังหวัดสระบุรี  โดยตลอด ๙ วันของการเดินทางจะผ่านชุมชนต้นแบบที่มีการนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้จนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้   ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างชุมชน  ประชาชน  และภาคธุรกิจที่ทำงานร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  ได้รับทราบแนวทางการอนุรักษ์น้ำ   การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  การช่วยชาวบ้านปลูกป่าชุมชน  การเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อ  รวมถึงจะได้เรียนรู้ภารกิจที่ชุมชนปลายทาง  รวมพลังสร้างหลุมขนมครกต้นแบบกักเก็บน้ำ  เป็นต้น

                        ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ทางเฟชบุ๊ก  www.facebook.com/a journey  inspired  by  the  King

      

 

 
                                                                                                                                ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ                                                                                                                                                         ๑๗ ก.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙