Skip to main content

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาเพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ  และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ   อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่วันที่    เมษายน  ๒๕๕๗  โดยเปิดรับสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จำนวน ๑๖  อัตรา  เป็นแพทย์ชายไม่น้อยกว่า    อัตรา  และทันตแพทยศาสตร์  จำนวน    อัตรา  คุณสมบัติของผู้สมัคร  จะต้องเป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาล  ซึ่งมิใช่ผู้รับทุนทึ่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุน / โครงการพิเศษที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุน / โครงการ ฯ  และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๖   มีอายุตั้งแต่  ๑๘  ปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกิน  ๓๕  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันรับสมัคร  มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน  ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว  มารดาจะมิใช่เป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

                         หลักฐานการสมัครประกอบด้วย  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  จำนวน  ๑ รูป  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดามารดาของผู้สมัคร  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร   ระเบียนแสดงผลการศึกษา ระหว่างปี  ๑ – ๕  หลักฐานการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือวิชาชีพทันตกรรม  และหลักฐานการรับราชการทหารของแพทย์ชาย ( สด.๘หรือ สด.๔๓ )

                         ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดกองทัพเรือ  ให้ยื่นใบสมัครได้ที่  กองกำลังพล  กรมแพทย์ทหารเรือ  ชั้น    อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  แขวงบุคคโล เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓  หรือส่งทางไปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองถึงหัวหน้ากองกำลังพล  ฝ่ายอำนวยการ  กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น    อาคารกองบังคับการ  กรมแพทย์ทหารเรือ  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่บัดนี้ –  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๗๕  ๒๙๔๗และ ๐  ๒๔๖๘  ๔๐๐๓  ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                                   ข้อมูล         พร.
                                                                                                                      ๑๖    ก.ค.   ๕๖  

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …