Skip to main content

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาเพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ  และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ   อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่วันที่    เมษายน  ๒๕๕๗  โดยเปิดรับสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จำนวน ๑๖  อัตรา  เป็นแพทย์ชายไม่น้อยกว่า    อัตรา  และทันตแพทยศาสตร์  จำนวน    อัตรา  คุณสมบัติของผู้สมัคร  จะต้องเป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาล  ซึ่งมิใช่ผู้รับทุนทึ่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุน / โครงการพิเศษที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุน / โครงการ ฯ  และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๖   มีอายุตั้งแต่  ๑๘  ปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกิน  ๓๕  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันรับสมัคร  มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน  ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว  มารดาจะมิใช่เป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

                         หลักฐานการสมัครประกอบด้วย  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  จำนวน  ๑ รูป  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดามารดาของผู้สมัคร  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร   ระเบียนแสดงผลการศึกษา ระหว่างปี  ๑ – ๕  หลักฐานการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือวิชาชีพทันตกรรม  และหลักฐานการรับราชการทหารของแพทย์ชาย ( สด.๘หรือ สด.๔๓ )

                         ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดกองทัพเรือ  ให้ยื่นใบสมัครได้ที่  กองกำลังพล  กรมแพทย์ทหารเรือ  ชั้น    อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  แขวงบุคคโล เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓  หรือส่งทางไปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองถึงหัวหน้ากองกำลังพล  ฝ่ายอำนวยการ  กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น    อาคารกองบังคับการ  กรมแพทย์ทหารเรือ  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่บัดนี้ –  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๗๕  ๒๙๔๗และ ๐  ๒๔๖๘  ๔๐๐๓  ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                                   ข้อมูล         พร.
                                                                                                                      ๑๖    ก.ค.   ๕๖  

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐