Skip to main content
การจัดประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียนพิการและด้อยโอกาส

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกบความพิการในด้านต่างๆ และสามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคต ใน ๕ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการ และการบริการ ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนพิการและเด็กด้อยโอกาส เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งการมีตราสัญลักษณ์ในการจัดงานโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส สศศ.จึงได้กำหนดจัดประกวดตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียนพิการและด้อยโอกาสขึ้น

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปออกแบบด้วยตนเอง ไม่เคยเผยแพร่หรือปรากฏในสื่ออื่นๆ มาก่อนคนละไม่เกิน ๓ ชิ้นงาน โดยตราสัญลักษณ์ต้องจดจำง่าย มีความคิดสร้างสรรค์แสดงให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของเด็กพิการและด้อยโอกาส และแสดงวิสัยทัศน์บทบาทของ สศศ. จัดส่งผลงานขนาด ไม่เกิน ๔x๔ นิ้ว เป็นภาพสีและขาวดำ อย่างละ ๑ ชุด บงบนกระดาษสีขาว ขนาด เอ ๔ ปิดบนกระดาษแข็งหรือ ฟิวเจอร์บอร์ด พร้อม CD หรือ DVD และผู้ส่งผลงานต้องอธิบายความหมายตราสัญลักษณ์ลงในกระดาษ เอ ๔ แนบกับผลงาน ผู้ชนะเลิศลำดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๔ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และ สศศ.จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑ เสนอขอจดลิขสิทธิ์ต่อ กรมทรัพย์ทางปัญญา

ผู้สนใจส่งผลงานได้ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาคารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๔๙๖๖ และ http://Special.obec.go.th

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๙ ก.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …