Skip to main content
การจัดประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียนพิการและด้อยโอกาส

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกบความพิการในด้านต่างๆ และสามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคต ใน ๕ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการ และการบริการ ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนพิการและเด็กด้อยโอกาส เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งการมีตราสัญลักษณ์ในการจัดงานโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส สศศ.จึงได้กำหนดจัดประกวดตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียนพิการและด้อยโอกาสขึ้น

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปออกแบบด้วยตนเอง ไม่เคยเผยแพร่หรือปรากฏในสื่ออื่นๆ มาก่อนคนละไม่เกิน ๓ ชิ้นงาน โดยตราสัญลักษณ์ต้องจดจำง่าย มีความคิดสร้างสรรค์แสดงให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของเด็กพิการและด้อยโอกาส และแสดงวิสัยทัศน์บทบาทของ สศศ. จัดส่งผลงานขนาด ไม่เกิน ๔x๔ นิ้ว เป็นภาพสีและขาวดำ อย่างละ ๑ ชุด บงบนกระดาษสีขาว ขนาด เอ ๔ ปิดบนกระดาษแข็งหรือ ฟิวเจอร์บอร์ด พร้อม CD หรือ DVD และผู้ส่งผลงานต้องอธิบายความหมายตราสัญลักษณ์ลงในกระดาษ เอ ๔ แนบกับผลงาน ผู้ชนะเลิศลำดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๔ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และ สศศ.จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑ เสนอขอจดลิขสิทธิ์ต่อ กรมทรัพย์ทางปัญญา

ผู้สนใจส่งผลงานได้ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาคารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๔๙๖๖ และ http://Special.obec.go.th

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๙ ก.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐