Skip to main content
การเสวนา ๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

สำนักงาน กปร.จัดการเสวนา ๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐-๑๑๐๐ บรรยายพิเศษโดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขประชาชน” เวลา ๑๑๐๐-๑๒๓๐ เสวนาหัวข้อ “การขยายองค์ความรู้สู่ประชาชน” โดยนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ ศูนย์

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๓๐ เสวนาหัวข้อ “เยาวชนสืบสานแนวพระราชดำริ” โดยนิสิตนักศึกษาจากค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐-๑๑๐๐ บรรยายพิเศษ โดย นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ” เวลา ๑๑๐๐-๑๒๓๐ เสวนาหัวข้อ “ระเบิดจากข้างใน หัวใจบริหารจัดการน้ำ” โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และนายธัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานสำนักงาน กปร.

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐-๑๑๐๐ เสวนาหัวข้อ “ประยุกต์ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีองค์ รองเลขาธิการ กปร. ประธานกรรมการบริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เวลา ๑๑๐๐-๑๒๓๐ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เติมเต็มความสุขแบบพอเพียง” โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการเสวนาได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdpbcamp.com และโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ ต่อ ๒๑๙-๒๒๐

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๑๒ ก.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐