Skip to main content

วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีประวัติความเป็นมาเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๖๗ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ และได้มีการปรับอัตราให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จนในปีพ.ศ. ๒๔๙๔ กรมนาวิกโยธิน ได้ปรับกำลังเป็น กองป้องกันสถานีทหารเรือสัตหีบ จนอีก ๔ ปีต่อมา รัฐบาลได้อนุมัติให้สถาปนากรมนาวิกโยธินขึ้นในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ทหารนาวิกโยธินจึงได้ถือเอาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ในปี ๒๕๕๖ นี้ จะครบรอบ ๕๘ ปี ปัจจุบันมีพลเรือโท สนธยา น้อยฉายา เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

การปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญ ในปัจจุบันกองทัพเรือได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดส่งกำลังไปร่วมปฏิบัติการ ได้แก่

- พื้นที่ภาคตะวันออก จากกรณีเขาพระวิหาร ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ กองทัพเรือได้ให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจัดกำลัง ๑ หมวดปืนเล็ก เพิ่มเติมกำลังไปประจำที่บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และเมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้น จึงได้จัดส่งกำลังเพิ่มเติมมากขึ้น รวมทั้งกำลังทางเรือ และทางอากาศ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๑ กองทัพเรือได้จัดตั้ง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ( กปช.จต. ) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเอกภาพในการรักษาความมั่นคง และการรวมพลังทั้งมวลเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ให้มีความสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้

- พื้นที่ภาคใต้ จากความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ เกี่ยวกับขบวนการโจรก่อการร้าย ( ขจก.) โจรจีนคอมมิวนิสต์ ( จคม.) และผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค. ) ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ กองทัพเรือได้ส่งกำลังนาวิกโยธินสนับสนุนกองทัพบก ในการเข้าปราบปรามสลายกำลังก่อการร้ายเหล่านั้น ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ได้จัดตั้งเป็น “หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน” และจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นมา กองทัพเรือได้ส่งกำลังทหารนาวิกโยธินเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี โดยจัดตั้งเป็น “หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ”

- พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพเรือ ได้จัดตั้ง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม ลำแม่น้ำโขง ( นรข.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ในเขตรับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาถึง จังหวัดอุบลราช

ธานี ในการนี้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับมอบหมายให้จัดกำลัง ๑ กองร้อยปืนเล็กเพิ่มเติมกำลังไปสนับสนุน รวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ๔ ชุดปฏิบัติการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ คำนึงเสมอว่า หน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเป็นสุข เป็นสิ่งที่ทหารนาวิกโยธินจะต้องดำเนินการควบคู่กับการป้องกันประเทศ เช่น โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและตราด โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้แต่มีความขยันขันแข็ง ให้มีบ้านอยู่อาศัยและมีที่ทำกินอย่างถาวร เช่น โครงการทับทิมสยาม ๐๑ จังหวัดตราด , โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๕ , ๖ และ ๗ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและปัตตานี ซึ่งกองทัพเรือได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ ซึ่งโครงการพระราชดำริเหล่านี้มีความก้าวหน้าด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้งานในด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ สาธารณภัยต่าง ๆ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการเตรีมการและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนฝ่ายบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาข้อมูล นย.

๑๘ ก.ค. ๕๖

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …