Skip to main content

วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีประวัติความเป็นมาเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๖๗ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ และได้มีการปรับอัตราให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จนในปีพ.ศ. ๒๔๙๔ กรมนาวิกโยธิน ได้ปรับกำลังเป็น กองป้องกันสถานีทหารเรือสัตหีบ จนอีก ๔ ปีต่อมา รัฐบาลได้อนุมัติให้สถาปนากรมนาวิกโยธินขึ้นในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ทหารนาวิกโยธินจึงได้ถือเอาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ในปี ๒๕๕๖ นี้ จะครบรอบ ๕๘ ปี ปัจจุบันมีพลเรือโท สนธยา น้อยฉายา เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

การปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญ ในปัจจุบันกองทัพเรือได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดส่งกำลังไปร่วมปฏิบัติการ ได้แก่

- พื้นที่ภาคตะวันออก จากกรณีเขาพระวิหาร ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ กองทัพเรือได้ให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจัดกำลัง ๑ หมวดปืนเล็ก เพิ่มเติมกำลังไปประจำที่บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และเมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้น จึงได้จัดส่งกำลังเพิ่มเติมมากขึ้น รวมทั้งกำลังทางเรือ และทางอากาศ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๑ กองทัพเรือได้จัดตั้ง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ( กปช.จต. ) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเอกภาพในการรักษาความมั่นคง และการรวมพลังทั้งมวลเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ให้มีความสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้

- พื้นที่ภาคใต้ จากความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ เกี่ยวกับขบวนการโจรก่อการร้าย ( ขจก.) โจรจีนคอมมิวนิสต์ ( จคม.) และผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค. ) ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ กองทัพเรือได้ส่งกำลังนาวิกโยธินสนับสนุนกองทัพบก ในการเข้าปราบปรามสลายกำลังก่อการร้ายเหล่านั้น ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ได้จัดตั้งเป็น “หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน” และจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นมา กองทัพเรือได้ส่งกำลังทหารนาวิกโยธินเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี โดยจัดตั้งเป็น “หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ”

- พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพเรือ ได้จัดตั้ง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม ลำแม่น้ำโขง ( นรข.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ในเขตรับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาถึง จังหวัดอุบลราช

ธานี ในการนี้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับมอบหมายให้จัดกำลัง ๑ กองร้อยปืนเล็กเพิ่มเติมกำลังไปสนับสนุน รวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ๔ ชุดปฏิบัติการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ คำนึงเสมอว่า หน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเป็นสุข เป็นสิ่งที่ทหารนาวิกโยธินจะต้องดำเนินการควบคู่กับการป้องกันประเทศ เช่น โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและตราด โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้แต่มีความขยันขันแข็ง ให้มีบ้านอยู่อาศัยและมีที่ทำกินอย่างถาวร เช่น โครงการทับทิมสยาม ๐๑ จังหวัดตราด , โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๕ , ๖ และ ๗ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและปัตตานี ซึ่งกองทัพเรือได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ ซึ่งโครงการพระราชดำริเหล่านี้มีความก้าวหน้าด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้งานในด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ สาธารณภัยต่าง ๆ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการเตรีมการและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนฝ่ายบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาข้อมูล นย.

๑๘ ก.ค. ๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐