Skip to main content
กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันเรือดำน้ำ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันเรือดำน้ำ ณ ห้องประชุมอาคารราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีฯ วันที่ ๔ กันยายน ของทุกปี บรรดาทหารเรือที่เคยประจำการในเรือดำน้ำ ได้ถือเอาวันนี้เป็นวันที่ระลึกเรือดำน้ำ สืบเนื่องมาจากวันที่ ๔ กันยายน ๒๔๘๐ เรือดำน้ำ จำนวน ๒ ลำ จากจำนวน ๔ ลำ ซึ่งสั่งต่อจากบริษัทมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น คือ เรือหลวงมัจฉานุ และเรือหลวงวิรุณ ได้สร้างแล้วเสร็จ ทางบริษัทพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ราชนาวีไทย ดังนั้น ทหารที่ถูกจัดให้อยู่ประจำเรือทั้งสองลำนี้ ได้กระทำพิธีรับมอบและลงประจำเรือ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานับว่าเป็นครั้งแรกที่ราชนาวีไทยได้มีเรือดำน้ำ ส่วนเรือหลวงสินสมุทร และเรือหลวงพลายชุมพล ได้วางกระดูกงูเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๙ และทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๘๐ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๘๑ ถึงแม้กองทัพเรือจะปลดระวางประจำการเรือดำน้ำชุดนี้ไปแล้วก็ตาม แต่ในอดีตนั้น เรือดำน้ำทั้ง ๔ ลำนี้ได้รับใช้กองทัพเรือมากว่า ๑๒ ปี ได้แสดงแสนยานุภาพในการป้องปราบให้ประจักษ์โดยเฉพาะช่วงยุทธนาวีที่เกาะช้าง จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ระหว่างการรับเรือชุด “แมนฮัตตัน” ทำให้เกิดการเปลี่ยนอย่างกว้างขวางภายในกองทัพเรือ ส่วนกำลังพลนักดำเรือดำน้ำนั้นเป็นกำลังที่มีความรักความสามัคคีกันเป็นอันมาก แม้ว่าจะต้องแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่อื่น แต่ทุกวันที่ ๔ กันยายน จะมารวมกันที่ราชนาวี จนเป็นที่มาของการจัดงานวันเรือดำน้ำ ซึ่งกองทัพเรือได้จัดขึ้นเป็นประจำปีเพื่อให้สมาชิกอดีตทหารเรือที่เคยเป็นนักดำเรือดำน้ำ กลุ่มชมรมเรือดำน้ำ และนายทหารประจำการที่เคยศึกษาวิชาเรือดำน้ำยุคใหม่ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนักดำเรือดำน้ำไทยในอดีตที่ล่วงลับไปแล้ว ข้อมูล กคน.กร. ๒๖ ส.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

สมาคมภริยาทหารเรือจะพิจารณามอบทุนการศึกษา 2561 ให้กับบุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนกรณีพิเศษ   โดย 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ระดับอุดมศึกษาทุนระดับอาชีวศึกษาทุนระดับมัธยมศึกษา  และทุนระดับประถมศึกษา  2) ทุนกรณีพิเศษมอบให้กับบุตรข้าราชการทหารเรือที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดน หรือทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี ส่งใบสมัครได้ระหว่าง 1 พ.ค. - 15 มิ.ย.61 ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้างวังหลวง กรุงเทพฯ และสาขาอาคารรับรอง ๒ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสมาคมภริยาทหารเรือ ในวันที่ 6 ก.ค.61 ติดตามรายละเอียดได้ทางเวบไซต์สมาคมภริยาทหารเรือ หรือโทร. 02-221-7898.