Skip to main content
งานรำลึก ๑๔๕ ปี สุริยุปราคาที่บ้านหว้ากอ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี และในโอกาสรำลึกเหตุการณ์สำคัญครบรอบ ๑๔๕ ปี อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดจัดงานรำลึก ๑๔๕ ปี สุริยุปราคาที่หว้ากอ ระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๑๑ หรือเมื่อ ๑๔๕ ปีก่อน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอ ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ตำบล คลองวาฬ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพระองค์ทรงทำนายได้อย่างแม่นยำจากการคำนวณทางดาราศาสตร์ นับเป็นการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่และครั้งแรกของชาติไทย จนเป็นที่เลื่องลือของวงการดาราศาสตร์ ทั่วโลก ต่อมากระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ตั้งค่ายหลวงเพื่อทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง สำนักโบราณคดี กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานหว้ากอในบริเวณจุดตั้งกล้องดูปรากฏการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ภายในงานนักเรียน นักศึกษาจะได้ร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีการแข่งขันหุ่นยนต์ ประกวดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดหนูน้อยอควอเรียมที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อชิงรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยังมีการแสดง แสง สี เสียง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบประวัติความเป็นมาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งการแสดงถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำนายการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า ๒ ปี และในวันที่เกิดสุริยุปราคามีทูตจากต่างประเทศเข้าร่วมชมปรากฏการณ์สำคัญในครั้งนั้นด้วย จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๔ ส.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …