Skip to main content

โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา

คณะกรรมการโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ซึ่งมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ , สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานโครงการ , พระ ดร.กฤษฎา สิริวฑฒโน ผู้ริเริ่มและเลขานุการโครงการ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทองหรือเงินในโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา โดยบริจาคด้วยตนเองได้ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เดือนละ ๑ ครั้ง ตามที่จะประกาศให้ทราบ หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ “ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาเจดีย์พุทธคยา” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา มทร.พระนคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๘๘๐ ๓๕๐ ๐๓๗๓ , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๒๐ ๓๐๔ ๖๐๓๓ และส่งหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีมาที่ กองอำนวยการ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๙๙ โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย ที่เดลลี และได้รับอนุญาตจากแผนกโบราณคดีฝ่ายมรดกโลก รัฐบาลอินเดีย ตลอดจนคณะกรรมการบริหารมหาโพธิวิหาร ซึ่งดูแลรักษาพระมหาเจดีย์แล้วทั้ง ๓ หน่วย เมื่อปิดทองหุ้มยอดฉัตรของพระเจดีย์แล้ว ต้องส่งมอบให้คณะกรรมการของยูเนสโก ซึ่งจะดูแลรักษาอย่างดีต่อไป จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๑๓ - ๔ ต่อ ๕๑๑ และ ๐๙๑ ๒๑๒ ๕๒๙๔ ข้อมูล คณะกรรมการฯ ๗ ส.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐