Skip to main content

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีทำบุญอาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานพิธีทำบุญอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสักการบูชาและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเวลา ๑๐๓๐ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานแห่งใหม่ เริ่มต้นในสมัยพลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดหน่วยตามโครงสร้างปัจจุบันและลดปัญหาความแออัดของสถานที่ตั้งในพื้นที่พระราชวังเดิม อีกทั้งอาคารส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และหลังจากที่กองทัพเรือได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล จึงเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้าง โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ รับผิดชอบการออกแบบซึ่งเป็นการใช้ศักยภาพของกองทัพเรือในการพึ่งพาตนเอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานแห่งนี้ เป็นอาคารสูง ๖ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๒๖,๕๐๐ ตารางเมตร ให้เป็นสถานที่ทำงานของกรมฝ่ายอำนวยการทั้ง ๕ กรม และผู้บังคับบัญชาระดับสูง โดยแบ่งพื้นที่การใช้งานตามการจัดหน่วยในแต่ละชั้น ดังนี้ ชั้น ๑ กรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น ๒ กรมข่าวทหารเรือ ชั้น ๓ กรมยุทธการทหารเรือ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ชั้น ๕ สำนักงานผู้บังคับบัญชา และชั้น ๖ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ภายในอาคารทุกชั้นจะมีห้องรับรองและห้องประชุมเป็นของตนเองเพื่อความสะดวก รวมทั้งบนอาคารชั้นที่เป็นส่วนของผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีสำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ ห้องรับรอง และห้องจัดเลี้ยง เพื่อรองรับการใช้งานได้แบบครบวงจร อาทิ การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เป็นต้น ข้อมูล สลก.ทร. ๘ ส.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐