Skip to main content
โครงการประกวดภาพถ่าย “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง”

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดโครงการภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง”

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาดิน การเกษตร พลังงานทดแทน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ จนถึงปัจจุบัน มีถึง ๔,๓๕๐ โครงการกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

การประกวดแบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภท (พิเศษ) เด็กเล็กระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประเภทนักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นที่ ๑-๖ หรือ ปวช.) อายุไม่เกิน ๒๐ ปี, ประเภทเยาวชน (นิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส. ปริญญาตรีและโท ที่กำลังศึกษาอยู่) อายุไม่เกิน ๒๕ ปี และประเภทประชาชนทั่วไป อายุ ๒๕ ปี รางวัลเด็กเล็ก ประกอบด้วยรางวัลดีเยี่ยม พร้อมทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท รางวัลดีมาก พร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และรางวัลดี จำนวน ๓ รางวัล พร้อมทุนการศึกษา รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนอีก ๓ ประเภท รางวัลที่ ๑ จะได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย ๕ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้สนใจสามารถค้นหาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th และสามารถส่งภาพเข้าประกวดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงาน กปร. หรือส่งทางอีเมลล์ ourkingdevelopment.com ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ -๖ และ ๐ ๒๗๓๕ ๖๙๘๘

ข้อมูล สำนักงาน กปร.

๑ ส.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐