Skip to main content
โครงการประกวดภาพถ่าย “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง”

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดโครงการภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง”

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาดิน การเกษตร พลังงานทดแทน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ จนถึงปัจจุบัน มีถึง ๔,๓๕๐ โครงการกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

การประกวดแบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภท (พิเศษ) เด็กเล็กระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประเภทนักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นที่ ๑-๖ หรือ ปวช.) อายุไม่เกิน ๒๐ ปี, ประเภทเยาวชน (นิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส. ปริญญาตรีและโท ที่กำลังศึกษาอยู่) อายุไม่เกิน ๒๕ ปี และประเภทประชาชนทั่วไป อายุ ๒๕ ปี รางวัลเด็กเล็ก ประกอบด้วยรางวัลดีเยี่ยม พร้อมทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท รางวัลดีมาก พร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และรางวัลดี จำนวน ๓ รางวัล พร้อมทุนการศึกษา รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนอีก ๓ ประเภท รางวัลที่ ๑ จะได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย ๕ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้สนใจสามารถค้นหาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th และสามารถส่งภาพเข้าประกวดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงาน กปร. หรือส่งทางอีเมลล์ ourkingdevelopment.com ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ -๖ และ ๐ ๒๗๓๕ ๖๙๘๘

ข้อมูล สำนักงาน กปร.

๑ ส.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …