Skip to main content
งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.๒๕๕๖

โอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ไปรษณียากรโทรเลขไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ร่วมกับสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศ ให้เป็นเจ้าภาพจัด “งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.๒๕๕๖ (Thailand 2013 Worldstamp Exhibition) ระหว่างวันที่ ๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าพารากอน

การผลิตแสตมป์ของไทยนั้นต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าแผ่นดิน และพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ นับแต่รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ทรงให้ความสำคัญกับดวงตราไปรษณียากรมาก ทรงมีพระราชวินิจฉัยในแสตมป์แต่ละชุดที่จะออกมาวางจำหน่าย หรือในกรณีที่มีความผิดพลาด ก็จะทรงมีพระราชวินิจฉัยเตือน ถือว่าทุกพระองค์ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลา ๑๓๐ ปี แห่งการก่อตั้งกิจการไปรษณีย์โทรเลขของประเทศไทยนั้น มีการออกแสตมป์จำนวน ๑,๐๓๒ ชุด โดยรัชกาลที่ ๕ ออกแสตมป์จำนวน ๘ ชุด , รัชกาลที่ ๖ จำนวน ๔ ชุด, รัชกาลที่ ๗ จำนวน ๔ ชุด, รัชกาลที่ ๘ จำนวน ๘ ชุด และรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๑,๐๐๘ ชุด ในงานแสดงตราไปรษณียากรโลกครั้งนี้ มีการจัดแสดง Royal Art ในส่วนที่เป็นอัครศิลปิน, อัคราภิรักษ์ศิลปินแล้ว ยังมีส่วน Court of Horner ที่จัดแสดงแสตมป์ที่ชนะการประกวดสิ่งสะสมจากทั่วโลก ที่เป็นแสตมป์หายาก อาทิ แสตมป์สมัยพระนางเจ้าวิคตอเรียของอังกฤษ ที่มีมูลค่าดวงละ ๒ ล้านบาท ซึ่งมูลค่าแสตมป์โดยรวมของโซนนี้มีมูลค่าสูงรวมกว่า ๔๐๐ ล้านบาท

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ

๑ ส.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙