Skip to main content
พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ ในวันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖) กองทัพเรือ กำหนดลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการระหว่างกองทัพเรือ โดย คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ อาคารราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย พลเรือเอก อภิชาย ฟุ้งลัดดา ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ คุณนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และคุณชวัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม บันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ ในส่วนของกองทัพเรือ ได้ร่วมกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและการดำเนินการฝึกอบรมภายใต้ห้วงระยะเวลาตามแผนที่กำหนด เตรียมผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม อุปกรณ์การฝึกอบรม และวิทยากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทในการฝึกอบรมและ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามความเหมาะสม ในส่วนของบริษัท ให้การสนับสนุนวิทยากร อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และเอกสารประกอบการฝึกอบรม อำนวยการหลักสูตรและให้การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม และรับผิดชอบดำเนินการในการรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าทำงานกับบริษัทฯ ตามความสมัครใจ การจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทหารกองประจำการและเป็นกำลังสำคัญของประเทศในระบบขนส่งทางบกของประเทศ โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการขับขี่อย่างถูกวิธีและปลอดภัยในท้องถนน เมื่อทหารกองประจำการปลดประจำการไปแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นคนดีของสังคมในอนาคตต่อไป ข้อมูล คพท. ๒๒ ส.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

สมาคมภริยาทหารเรือจะพิจารณามอบทุนการศึกษา 2561 ให้กับบุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนกรณีพิเศษ   โดย 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ระดับอุดมศึกษาทุนระดับอาชีวศึกษาทุนระดับมัธยมศึกษา  และทุนระดับประถมศึกษา  2) ทุนกรณีพิเศษมอบให้กับบุตรข้าราชการทหารเรือที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดน หรือทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี ส่งใบสมัครได้ระหว่าง 1 พ.ค. - 15 มิ.ย.61 ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้างวังหลวง กรุงเทพฯ และสาขาอาคารรับรอง ๒ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสมาคมภริยาทหารเรือ ในวันที่ 6 ก.ค.61 ติดตามรายละเอียดได้ทางเวบไซต์สมาคมภริยาทหารเรือ หรือโทร. 02-221-7898.