Skip to main content
การประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ ๑๖ กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการประเพณี เรื่อง “ความมั่นคงรูปแบบใหม่ของไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมกองทัพเรือ การประชุมวิชาการประเพณีระหว่างกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันทั้ง ๔ สถาบัน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๑ ทศวรรษ ในการประชุมวิชาการประเพณี ในปี ๒๕๕๖ นี้ เป็นครั้งที่ ๑๖ โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพ และได้กำหนดหัวข้อการประชุม เรื่อง “ความมั่นคงรูปแบบใหม่ของไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาการสร้างสันติสุขในจังหวัดแดนภาคใต้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การประชุมนี้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันทั้ง ๔ สถาบัน ในการหาแนวทางการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมวิชาการประเพณี ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษเรื่อง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, การอภิปรายเรื่องการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ศาสตราจารย์ประจำและหัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา สถาบันสิทธิมนุษยชน และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวา จิตต์สงวน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีร้อยเอกหญิง ชลรัศมี งาทวีสุข ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เป็นพิธีกรดำเนินการอภิปราย และมีการนำเสนอผลงานวิชาการประกอบภาพยนตร์สั้นของนักเรียนนายเรือ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อเรื่อง “สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www. 4 institute.navy.mi.th/hub/project.php ข้อมูล ยศ.ทร. ๒๗ ส.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

สมาคมภริยาทหารเรือจะพิจารณามอบทุนการศึกษา 2561 ให้กับบุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนกรณีพิเศษ   โดย 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ระดับอุดมศึกษาทุนระดับอาชีวศึกษาทุนระดับมัธยมศึกษา  และทุนระดับประถมศึกษา  2) ทุนกรณีพิเศษมอบให้กับบุตรข้าราชการทหารเรือที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดน หรือทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี ส่งใบสมัครได้ระหว่าง 1 พ.ค. - 15 มิ.ย.61 ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้างวังหลวง กรุงเทพฯ และสาขาอาคารรับรอง ๒ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสมาคมภริยาทหารเรือ ในวันที่ 6 ก.ค.61 ติดตามรายละเอียดได้ทางเวบไซต์สมาคมภริยาทหารเรือ หรือโทร. 02-221-7898.