Skip to main content

การประชุม Working Level Meeting 13th HACGAM

ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มอบหมายให้ นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล. และ นาวาเอก ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว ประจำฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล. เป็นผู้แทน ศรชล. เข้าร่วมการประชุม Working Level Meeting 13th HACGAM ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เพื่อแนะนำหน่วยงาน ศรชล. และเสนอขอให้ผู้แทนประเทศสมาชิก HACGAM ให้การรับรอง ศรชล. เข้าร่วมการประชุม High Level Meeting 13th HACGAM ในห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ต่อไป โดยเวทีการประชุม Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานยามฝั่งของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้ร่วมกันจัดการปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเล โดยใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรักษากฎหมายทางทะเล (Maritime Law Enforcement) ทั้งนี้ HACGAM มีประเทศสมาชิกรวม ๒๐ ประเทศ และมีอีก ๓ ประเทศเป็นผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และราชอาณาจักรบาร์เรน สำหรับประโยชน์ที่ ศรชล. จะได้รับจากการเข้าร่วม HACGAM ได้แก่การขยายเครือข่ายในการปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานรักษากฎหมายทางทะเล ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานใน ศรชล. มีข้อมูลข่าวสารจากการประสานงานของสมาชิก HACGAM เช่น ปัญหาของ IUU การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าน้ำมันเถื่อน การขนส่งยาเสพติดทางทะเล การค้ามนุษย์ เป็นต้น
                                                                    ข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์ ศปมผ.
                                                                                         ๑๓ ก.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙