Skip to main content

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ขอเชิญเสนอขอโครงการวิจัย

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) ขอเชิญหน่วยวิจัยเสนอขอโครงการย่อยและกิจกรรม ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์และหลักการ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีโจทย์วิจัย ดังนี้
           ๑. การพัฒนาระบบโครงข่ายเชื่อมโยงโปรกแกรมกับระบบฐานข้อมูลและศูนย์เฝ้าระวังโดยการร่วมเครือข่ายกับ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐ
           ๒. การใช้เทคโนโลยีตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานภาพความพร้อมและสมบูรณ์ของระบบกล้อง CCTV ในการใช้งานรวมทั้งการติดตามสั่งการแบบ Real 3 time ได้
           ๓. การพัฒนากล้องแบบ Mobile สำหรับไว้วางในตำแหน่งที่ต้องการ และเชื่อมต่อ Network ได้ 
           ๔. การสร้างระบบโปรแกรมการค้นหาเมื่อมีเหตุการณ์ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่บริเวณจุดใด และสามารถดูข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั่วไปได้
           ๕. การพัฒนาระบบ Sensor fusion เพื่อรวมระบบทั้งเครื่องส่งสัญญาณเสียงและ Radio Frequency Identification : RFID ของยานพาหนะและบัตรประจำตัวเพื่อช่วยเสริมระบบกล้องวงจรปิด
           ๖. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจับเท็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว และการสอบสวนผู้ต้องสงสัย
           ๗. การวิจัยและพัฒนา RFID ฝังติดกับป้ายทะเบียนเสียภาษี (ป้ายวงกลม) สำหรับใช้ติดตามยานพาหนะ
           หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการวิจัยฯ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอขอโครงการฯ ได้ที่ http://dstd.mod.go.th/Download-(TH)/research-Paper-Forms.aspx หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๖๐ ๕๒๑๑ ในวัน และเวลาราชการ ทั้งนี้ ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง อภิภรณ์ ทัยคุปต์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และประเมินค่าโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๒๑๗ ๕๗๒๑๘ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๖๕๖ ๑๑๑๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                                                                          ข้อมูล วท.กท. ๒๔ ก.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙