Skip to main content

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ขอเชิญเสนอขอโครงการวิจัย

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) ขอเชิญหน่วยวิจัยเสนอขอโครงการย่อยและกิจกรรม ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์และหลักการ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีโจทย์วิจัย ดังนี้
           ๑. การพัฒนาระบบโครงข่ายเชื่อมโยงโปรกแกรมกับระบบฐานข้อมูลและศูนย์เฝ้าระวังโดยการร่วมเครือข่ายกับ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐ
           ๒. การใช้เทคโนโลยีตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานภาพความพร้อมและสมบูรณ์ของระบบกล้อง CCTV ในการใช้งานรวมทั้งการติดตามสั่งการแบบ Real 3 time ได้
           ๓. การพัฒนากล้องแบบ Mobile สำหรับไว้วางในตำแหน่งที่ต้องการ และเชื่อมต่อ Network ได้ 
           ๔. การสร้างระบบโปรแกรมการค้นหาเมื่อมีเหตุการณ์ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่บริเวณจุดใด และสามารถดูข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั่วไปได้
           ๕. การพัฒนาระบบ Sensor fusion เพื่อรวมระบบทั้งเครื่องส่งสัญญาณเสียงและ Radio Frequency Identification : RFID ของยานพาหนะและบัตรประจำตัวเพื่อช่วยเสริมระบบกล้องวงจรปิด
           ๖. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจับเท็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว และการสอบสวนผู้ต้องสงสัย
           ๗. การวิจัยและพัฒนา RFID ฝังติดกับป้ายทะเบียนเสียภาษี (ป้ายวงกลม) สำหรับใช้ติดตามยานพาหนะ
           หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการวิจัยฯ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอขอโครงการฯ ได้ที่ http://dstd.mod.go.th/Download-(TH)/research-Paper-Forms.aspx หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๖๐ ๕๒๑๑ ในวัน และเวลาราชการ ทั้งนี้ ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง อภิภรณ์ ทัยคุปต์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และประเมินค่าโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๒๑๗ ๕๗๒๑๘ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๖๕๖ ๑๑๑๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                                                                          ข้อมูล วท.กท. ๒๔ ก.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …