Skip to main content

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ขอเชิญเสนอขอโครงการวิจัย

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) ขอเชิญหน่วยวิจัยเสนอขอโครงการย่อยและกิจกรรม ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์และหลักการ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีโจทย์วิจัย ดังนี้
           ๑. การพัฒนาระบบโครงข่ายเชื่อมโยงโปรกแกรมกับระบบฐานข้อมูลและศูนย์เฝ้าระวังโดยการร่วมเครือข่ายกับ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐ
           ๒. การใช้เทคโนโลยีตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานภาพความพร้อมและสมบูรณ์ของระบบกล้อง CCTV ในการใช้งานรวมทั้งการติดตามสั่งการแบบ Real 3 time ได้
           ๓. การพัฒนากล้องแบบ Mobile สำหรับไว้วางในตำแหน่งที่ต้องการ และเชื่อมต่อ Network ได้ 
           ๔. การสร้างระบบโปรแกรมการค้นหาเมื่อมีเหตุการณ์ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่บริเวณจุดใด และสามารถดูข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั่วไปได้
           ๕. การพัฒนาระบบ Sensor fusion เพื่อรวมระบบทั้งเครื่องส่งสัญญาณเสียงและ Radio Frequency Identification : RFID ของยานพาหนะและบัตรประจำตัวเพื่อช่วยเสริมระบบกล้องวงจรปิด
           ๖. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจับเท็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว และการสอบสวนผู้ต้องสงสัย
           ๗. การวิจัยและพัฒนา RFID ฝังติดกับป้ายทะเบียนเสียภาษี (ป้ายวงกลม) สำหรับใช้ติดตามยานพาหนะ
           หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการวิจัยฯ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอขอโครงการฯ ได้ที่ http://dstd.mod.go.th/Download-(TH)/research-Paper-Forms.aspx หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๕๖๐ ๕๒๑๑ ในวัน และเวลาราชการ ทั้งนี้ ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง อภิภรณ์ ทัยคุปต์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และประเมินค่าโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๒๑๗ ๕๗๒๑๘ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๖๕๖ ๑๑๑๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                                                                          ข้อมูล วท.กท. ๒๔ ก.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐