Skip to main content

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ศบภ.นรข.) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังนี้
          ๑. พื้นที่ บ.นาขาม ม.๔ , ๗ ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม - น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ประมาณ ๒๐๐ หลัง เดือดร้อนกว่า ๑,๐๐๐ คน - ความเสียหาย ถนนภายในหมู่บ้านโดนน้ำท่วมสูงประมาณ ๑.๒ เมตร ไร่นาน้ำท่วมเสียหายประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ สถานการณ์เมื่อ ๑๗๐๐ อพยพคน ขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นออกมาไว้ที่ รร.บ้านนาขามส้มป่อย ได้เกือบทั้งหมด มีประชาชนบางส่วนที่ยังสมัครใจอาศัยอยู่ในบ้านชั้นบน น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
          ๒. พื้นที่ บ.ผักขะย่า และ บ.โนนแดง อ.วังยาง จ.นครพนม - น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ประมาณ ๗๐ หลัง เดือดร้อนกว่า ๖๐๐ คน - ความเสียหาย ถนนภายในหมู่บ้านโดนน้ำท่วมสูงประมาณ ๐.๓ เมตร สามารถสัญจรได้ เว้นถนนช่วงระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ก่อนเข้าหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงประมาณ ๐.๗ เมตร ไร่นาน้ำท่วมเสียหายประมาณ ๗๐๐ ไร่ สถานการณ์เมื่อ ๑๘๐๐ ขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นไว้ที่ชั้นบนของบ้านเรือนต่างๆ เรียบร้อย น้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ผู้ใหญ่บ้านคอยติดตามสถานการณ์ต่อไป
          ๓. พื้นที่ บ.ดอนคราม ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม - น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ๓๐๐ หลัง ท่วมขัง ๗๐ หลัง เดือดร้อนกว่า ๖๐๐ คน - ความเสียหาย ถนนภายในหมู่บ้าน โดนน้ำท่วมสูงประมาณ ๒ เมตร ไร่นาน้ำท่วมเสียหายประมาณ ๖๐๐ ไร่ สถานการณ์เมื่อ ๑๘๐๐ อพยพคนจากบ้านที่ถูกท่วมขังได้ทั้งหมด ขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นไว้ที่ชั้นบนของบ้านเรือนต่างๆ เรียบร้อย น้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
           ๔.ให้การช่วยเหลือชาวบ้าน ติดอยู่กลางน้ำที่ท่วมขังประมาณ ๒ ช.ม. บริเวณประตูน้ำ บ.จำปา อ.นาแก
           ๕. เวลา ๑๐๐๐ สถานีเรือมุกดาหาร มอบน้ำดื่มจำนวน ๕๐ โหล ให้กับศูนย์ช่วยเหลือ จ.มุกดาหาร ณ อาคารมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จัดกำลังพลร่วมรับของบริจาค และจัดของบริจาค เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยต่อไป
           ๖. เวลา ๑๐๐๐ สถานีเรือโขงเจียม จัดกำลังพลพร้อมเรือท้องแบน ให้การช่วยเหลือและบริการแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการเดินทางสัญจรผ่านเข้า-ออกหมู่บ้าน บ.ห้วยหมาก ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
                                           ข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ
                                                                                  ๓๑ ก.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …