Skip to main content

กรมการขนส่งทหารเรือ ประสงค์รับสมัครกำลังพลไปปฏิบัติราชการที่หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ

กรมการขนส่งทหารเรือ ประสงค์รับสมัครกำลังพลสายวิทยาการกรมการขนส่งทหารเรือ ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ในวาระตุลาคม ๒๕๖๐ มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้สมัครต้องเป็นนายทหารประทวนชั้นยศ พันจ่าเอก และชั้นยศจ่าเอก พรรคนาวิน เหล่าขนส่ง อายุไม่เกิด ๕๐ ปี มีใบรับรองแพทย์ของกองทัพเรือ ระบุว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติราชการในท้องที่ทุรกันดารได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกระทรวงกลาโหม และมีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในระดับที่ดีขึ้นไป โดยมีผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นรับรองให้สอบคัดเลือก ไม่เคยถูกลงทัณฑ์ทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยหรือคดีต่าง ๆ และถูกงดบำเหน็จประจำปีระหว่างปีงบประมาณ ๕๙ – ๖๐ และไม่เคยถูกส่งกลับจากการปฏิบัติหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ใด ๆ มาก่อน
           กำหนดทดสอบการขับขี่รถยนต์ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยให้ผู้สมัครพร้อมที่กองวิทยาการกรมการขนส่งทหารเรือ เวลา ๐๘.๓๐ น. การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๓ หรือหมายเลข ๔ ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท อาชว แก้วประเสริฐสม หัวหน้าแผนกจัดการกำลังพล กองกำลังพล กรมการขนส่งทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๔๖๓
                                                                                           ข้อมูล ขส.ทร. ๑๑ ก.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙