Skip to main content

ศทช.ศบท. มีความประสงค์รับสมัครกำลังพลไปช่วยปฏิบัติราชการ

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร (ศทช.ศบท.) มีความประสงค์รับสมัครกำลังพลไปช่วยปฏิบัติราชการที่ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภารกิจเกี่ยวกับงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ในอัตรา ศทช.ศบท. และเพื่อเตรียมการบรรจุในอัตรานายทหารปฏิบัติการทุ่นระเบิด ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งกำลังพลจะได้รับสิทธิต่าง ๆ เสมือนปฏิบัติราชการสนาม โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้
           ๑. เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศตั้งแต่เรือตรี ถึง นาวาเอก (พิเศษ) ผ่านการปฏิบัติงานด้านฝ่ายอำนวยการหรือร่างหนังสือราชการได้ ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบัติงานขั้นต้น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) และสามารถเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้
           ๒. เป็นนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าตรี ถึง พันจ่าเอก (พิเศษ) สามารถพิมพ์หนังสือราชการ ได้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณทหาร และใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับที่ใช้งานได้ ผ่านหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) และสามารถเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้ 
          ข้าราชการที่สนใจประสงค์สมัครไปช่วยปฏิบัติราชการดังกล่าว กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครแล้วแจ้งรายชื่อให้กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการขออนุมัติกองทัพเรือ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดำเนินการสมัครได้โดยตรง ณ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ในพื้นที่กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๙ ๒๐๐๒ ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และ ชมกิจกรรมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ได้ที่ http://tmac.rtarf.mi.th/TMAC.html หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.จิทัศน์ ทองเชียง หัวหน้าแผนกพนักงานราชการ กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
                                                                                         ข้อมูล กพ.ทร.๑๗ ก.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …