Skip to main content

ศทช.ศบท. มีความประสงค์รับสมัครกำลังพลไปช่วยปฏิบัติราชการ

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร (ศทช.ศบท.) มีความประสงค์รับสมัครกำลังพลไปช่วยปฏิบัติราชการที่ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภารกิจเกี่ยวกับงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ในอัตรา ศทช.ศบท. และเพื่อเตรียมการบรรจุในอัตรานายทหารปฏิบัติการทุ่นระเบิด ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งกำลังพลจะได้รับสิทธิต่าง ๆ เสมือนปฏิบัติราชการสนาม โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้
           ๑. เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศตั้งแต่เรือตรี ถึง นาวาเอก (พิเศษ) ผ่านการปฏิบัติงานด้านฝ่ายอำนวยการหรือร่างหนังสือราชการได้ ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบัติงานขั้นต้น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) และสามารถเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้
           ๒. เป็นนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าตรี ถึง พันจ่าเอก (พิเศษ) สามารถพิมพ์หนังสือราชการ ได้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณทหาร และใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับที่ใช้งานได้ ผ่านหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) และสามารถเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้ 
          ข้าราชการที่สนใจประสงค์สมัครไปช่วยปฏิบัติราชการดังกล่าว กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครแล้วแจ้งรายชื่อให้กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการขออนุมัติกองทัพเรือ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดำเนินการสมัครได้โดยตรง ณ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ในพื้นที่กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๙ ๒๐๐๒ ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และ ชมกิจกรรมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ได้ที่ http://tmac.rtarf.mi.th/TMAC.html หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.จิทัศน์ ทองเชียง หัวหน้าแผนกพนักงานราชการ กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
                                                                                         ข้อมูล กพ.ทร.๑๗ ก.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙