Skip to main content

ศทช.ศบท. มีความประสงค์รับสมัครกำลังพลไปช่วยปฏิบัติราชการ

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร (ศทช.ศบท.) มีความประสงค์รับสมัครกำลังพลไปช่วยปฏิบัติราชการที่ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภารกิจเกี่ยวกับงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ในอัตรา ศทช.ศบท. และเพื่อเตรียมการบรรจุในอัตรานายทหารปฏิบัติการทุ่นระเบิด ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งกำลังพลจะได้รับสิทธิต่าง ๆ เสมือนปฏิบัติราชการสนาม โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้
           ๑. เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศตั้งแต่เรือตรี ถึง นาวาเอก (พิเศษ) ผ่านการปฏิบัติงานด้านฝ่ายอำนวยการหรือร่างหนังสือราชการได้ ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบัติงานขั้นต้น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) และสามารถเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้
           ๒. เป็นนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าตรี ถึง พันจ่าเอก (พิเศษ) สามารถพิมพ์หนังสือราชการ ได้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณทหาร และใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับที่ใช้งานได้ ผ่านหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) และสามารถเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้ 
          ข้าราชการที่สนใจประสงค์สมัครไปช่วยปฏิบัติราชการดังกล่าว กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครแล้วแจ้งรายชื่อให้กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการขออนุมัติกองทัพเรือ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดำเนินการสมัครได้โดยตรง ณ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ในพื้นที่กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๙ ๒๐๐๒ ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และ ชมกิจกรรมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ได้ที่ http://tmac.rtarf.mi.th/TMAC.html หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.จิทัศน์ ทองเชียง หัวหน้าแผนกพนักงานราชการ กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
                                                                                         ข้อมูล กพ.ทร.๑๗ ก.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐