Skip to main content

ศปมผ. ตรวจเรือประมงที่ออกเรือทำการประมงนอกน่านน้ำ พร้อมจัดผู้สังเกตการณ์จากกรมประมงเดินทางไปกับเรือเพื่อเก็บข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้ำ

          เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ร่วมกับกองประมงนอกน่านน้ำดำเนินการตรวจเรือ ศิริชัย รีฟเฟอร์ เป็นเรือประมงนอกน่านน้ำที่จะเดินทางไปขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลหลวง โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทั้งขั้นก่อนออกเรือ ขั้นการตรวจในทะเล ซึ่งมีทั้งการตรวจของหมวดเรือเฉพาะกิจ ของ ศรชล.เขต ต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของ ศปมผ. และในครั้งนี้ กปม. ได้จัด Observer on board จำนวน ๓ นาย เพื่อสังเกตการณ์การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงมายังเรือแม่ (Reefer) และในขั้นการกลับเข้าท่า ซึ่งการตรวจครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองเรือประมงนอกน่านน้ำ ร่วมกันตรวจความทั้งเอกสารและแรงงานก่อนการออกเรือ ซึ่งผลการตรวจคนประจำเรือต้องตรงกับบัญชีรายชื่อคนประจำเรือที่แจ้งไว้ และมีทุกคนต้องมีหนังสือคนประจำเรือ (Seamanbook)
          การขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลหลวงผู้สังเกตุการณ์มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลของสัตว์น้ำที่จับได้ แยกเป็นชนิดและปริมาณ ตามเรือลูกที่จับได้อย่างละเอียดแล้วส่งข้อมูลมายัง ศปมผ. และกรมประมง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำต่อไป


                                                                                      ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ.
                                                                                               ๒๘ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…