Skip to main content

ศปมผ. ตรวจเรือประมงที่ออกเรือทำการประมงนอกน่านน้ำ พร้อมจัดผู้สังเกตการณ์จากกรมประมงเดินทางไปกับเรือเพื่อเก็บข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้ำ

          เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ร่วมกับกองประมงนอกน่านน้ำดำเนินการตรวจเรือ ศิริชัย รีฟเฟอร์ เป็นเรือประมงนอกน่านน้ำที่จะเดินทางไปขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลหลวง โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทั้งขั้นก่อนออกเรือ ขั้นการตรวจในทะเล ซึ่งมีทั้งการตรวจของหมวดเรือเฉพาะกิจ ของ ศรชล.เขต ต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของ ศปมผ. และในครั้งนี้ กปม. ได้จัด Observer on board จำนวน ๓ นาย เพื่อสังเกตการณ์การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงมายังเรือแม่ (Reefer) และในขั้นการกลับเข้าท่า ซึ่งการตรวจครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองเรือประมงนอกน่านน้ำ ร่วมกันตรวจความทั้งเอกสารและแรงงานก่อนการออกเรือ ซึ่งผลการตรวจคนประจำเรือต้องตรงกับบัญชีรายชื่อคนประจำเรือที่แจ้งไว้ และมีทุกคนต้องมีหนังสือคนประจำเรือ (Seamanbook)
          การขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลหลวงผู้สังเกตุการณ์มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลของสัตว์น้ำที่จับได้ แยกเป็นชนิดและปริมาณ ตามเรือลูกที่จับได้อย่างละเอียดแล้วส่งข้อมูลมายัง ศปมผ. และกรมประมง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำต่อไป


                                                                                      ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ.
                                                                                               ๒๘ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐