Skip to main content

ผบ.ทร. มอบรางวัล "เกียรติยศนาวี" ประจำปี ๒๕๕๙ แก่เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์

          เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ พลเรือเอกณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบรางวัล "เกียรติยศนาวี" ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่ เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ นายทหารพลาธิการ แผนกพลาธิการ เรือหลวงปัตตานี หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          กองทัพเรือ โดย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ มี ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานกรรมการ ในการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี 2๒๕๕๙ ได้พิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือจากคุณสมบัติเป็นผู้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ ชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว เห็นสมควรเว่า บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ คือ เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ นายทหารพลาธิการ แผนกพลาธิการ เรือหลวงปัตตานี หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ 
ความเป็นมาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙
          “เรือหลวงปัตตานีได้รับคำสั่งจากทัพเรือภาคที่ ๓ ให้สนับสนุนภารกิจของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพในการตรวจสอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจากภารกิจดังกล่าว เรือหลวงปัตตานีพร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพได้เข้าทำการตรวจสอบเรือประมงเพิ่มทรัพย์นาวี ๒ และเรือประมงชัยนาวี ๑๗ เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๗๕๐ ในขณะเข้าทำการตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา คือ นายสุเมธ บัวบูชา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้เสียหลักตกจากกราบเรือประมงที่จอดเทียบกันกลางทะเล ทำให้ศีรษะกระแทกเข้ากับกราบเรืออย่างแรงจนหมดสติ หล่นลงไปในช่องว่างของเรือประมงทั้งสองลำ เรือตรี ธรรมปพน ฯ ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ จึงได้กระโดดลงไปช่วยเหลือขึ้นมาจากน้ำ และได้ขอรับการสนับสนุนเรือ ต.๒๑๘ จากทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อนำตัวนายสุเมธ ฯ ส่งให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินการรักษาต่อไป ทั้งนี้ กองทัพเรือได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรือตรี ธรรมปพน ฯ แสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว เสียสละช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตนเอง และได้สร้างความประทับใจจนได้รับการชื่นชมจากผู้เห็นเหตุการณ์และญาติของนายสุเมธ ฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพเรือ โดยกองทัพเรือได้ออกประกาศกองทัพเรือ ยกย่องชมเชย เรือตรี ธรรมปพน ฯ เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีเมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๕๙”
          บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล “เกียรติยศนาวี” ประกอบด้วย โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเกียรติยศนาวี และเงินรางวัลจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
                                                                                                              ข้อมูล กพ.ทร. ๒ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐