Skip to main content

ผบ.ทร. มอบรางวัล "เกียรติยศนาวี" ประจำปี ๒๕๕๙ แก่เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์

          เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ พลเรือเอกณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบรางวัล "เกียรติยศนาวี" ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่ เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ นายทหารพลาธิการ แผนกพลาธิการ เรือหลวงปัตตานี หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          กองทัพเรือ โดย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ มี ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานกรรมการ ในการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี 2๒๕๕๙ ได้พิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือจากคุณสมบัติเป็นผู้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ ชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว เห็นสมควรเว่า บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ คือ เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ นายทหารพลาธิการ แผนกพลาธิการ เรือหลวงปัตตานี หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ 
ความเป็นมาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙
          “เรือหลวงปัตตานีได้รับคำสั่งจากทัพเรือภาคที่ ๓ ให้สนับสนุนภารกิจของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพในการตรวจสอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจากภารกิจดังกล่าว เรือหลวงปัตตานีพร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพได้เข้าทำการตรวจสอบเรือประมงเพิ่มทรัพย์นาวี ๒ และเรือประมงชัยนาวี ๑๗ เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๗๕๐ ในขณะเข้าทำการตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา คือ นายสุเมธ บัวบูชา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้เสียหลักตกจากกราบเรือประมงที่จอดเทียบกันกลางทะเล ทำให้ศีรษะกระแทกเข้ากับกราบเรืออย่างแรงจนหมดสติ หล่นลงไปในช่องว่างของเรือประมงทั้งสองลำ เรือตรี ธรรมปพน ฯ ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ จึงได้กระโดดลงไปช่วยเหลือขึ้นมาจากน้ำ และได้ขอรับการสนับสนุนเรือ ต.๒๑๘ จากทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อนำตัวนายสุเมธ ฯ ส่งให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินการรักษาต่อไป ทั้งนี้ กองทัพเรือได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรือตรี ธรรมปพน ฯ แสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว เสียสละช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตนเอง และได้สร้างความประทับใจจนได้รับการชื่นชมจากผู้เห็นเหตุการณ์และญาติของนายสุเมธ ฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพเรือ โดยกองทัพเรือได้ออกประกาศกองทัพเรือ ยกย่องชมเชย เรือตรี ธรรมปพน ฯ เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีเมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๕๙”
          บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล “เกียรติยศนาวี” ประกอบด้วย โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเกียรติยศนาวี และเงินรางวัลจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
                                                                                                              ข้อมูล กพ.ทร. ๒ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …