Skip to main content

กองทัพเรือจัดงานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้เข้าใจการทำงานของภาครัฐ รู้รัก สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

          เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙ กองทัพเรือจัดงานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ พร้อมด้วย ดาโต๊ะอิหม่าม ดร.พัฒนา หลังปูเต๊ะ อิหม่ามมัสยิดต้นสน คุณบริสุทธิ์ บูรณสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด จำกัด คุณสยาม เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว โดยนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาทัศนศึกษา เยี่ยมชมกิจการของกองทัพเรือ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ ปรับความคิดและความเชื่อของเยาวชนตามแนวทางสันติวิธี และเพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ซึ่งได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่พื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาทิ ฟาร์มโชคชัย สวนนงนุช พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ พัทยา ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ ในเครือบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) การได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน) รวมทั้งสโมสรฟุตบอล และวอลเล่ย์บอล และการเยี่ยมชมการจัดรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓


          ตามที่กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดการฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนในพื้นที่การปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตามโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด และโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓ ครั้ง ระหว่าง มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมานั้นทำให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จึงได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การปฏิบัติงานเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยผู้ร่วมสัมมนาได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และวิเคราะห์เหตุผลที่เกิดขึ้นว่ามีความจำเป็นต้องดึงมวลชนให้หันมาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การปลูกฝังอุดมการณ์ และการจัดตั้งมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเป็นไปอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมกลุ่มเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ต่อไปอีกจำนวน ๖ ครั้ง ในปี งบประมาณ ๒๕๔๙ โดยปรับกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน ซึ่งมีอายุระหว่าง ๑๓ – ๑๘ ปี ซึ่งผลจากการตอบแบบสอบถามของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถบ่งชี้ได้ว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ และพอใจต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ของกองทัพเรือมากขึ้น ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมนำเยาวชนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีละ ๔ ครั้ง ในห้วงเดือน ธันวาคม – กรกฎาคม ของทุกปี จำนวน ๔ รุ่นๆ ละ ๖๐ คน ครั้งละ ๘ วัน โดยกลุ่มเยาชนที่ขึ้นมาในวันนี้เป็นรุ่นที่ ๗๑
          โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อไป
                                                                                                    ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                            ๒๑ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …