Skip to main content

กองทัพเรือจัดงานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้เข้าใจการทำงานของภาครัฐ รู้รัก สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

          เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙ กองทัพเรือจัดงานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ พร้อมด้วย ดาโต๊ะอิหม่าม ดร.พัฒนา หลังปูเต๊ะ อิหม่ามมัสยิดต้นสน คุณบริสุทธิ์ บูรณสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด จำกัด คุณสยาม เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว โดยนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาทัศนศึกษา เยี่ยมชมกิจการของกองทัพเรือ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ ปรับความคิดและความเชื่อของเยาวชนตามแนวทางสันติวิธี และเพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ซึ่งได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่พื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาทิ ฟาร์มโชคชัย สวนนงนุช พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ พัทยา ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ ในเครือบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) การได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน) รวมทั้งสโมสรฟุตบอล และวอลเล่ย์บอล และการเยี่ยมชมการจัดรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓


          ตามที่กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดการฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนในพื้นที่การปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตามโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด และโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓ ครั้ง ระหว่าง มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมานั้นทำให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จึงได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การปฏิบัติงานเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยผู้ร่วมสัมมนาได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และวิเคราะห์เหตุผลที่เกิดขึ้นว่ามีความจำเป็นต้องดึงมวลชนให้หันมาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การปลูกฝังอุดมการณ์ และการจัดตั้งมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเป็นไปอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมกลุ่มเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ต่อไปอีกจำนวน ๖ ครั้ง ในปี งบประมาณ ๒๕๔๙ โดยปรับกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน ซึ่งมีอายุระหว่าง ๑๓ – ๑๘ ปี ซึ่งผลจากการตอบแบบสอบถามของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถบ่งชี้ได้ว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ และพอใจต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ของกองทัพเรือมากขึ้น ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมนำเยาวชนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีละ ๔ ครั้ง ในห้วงเดือน ธันวาคม – กรกฎาคม ของทุกปี จำนวน ๔ รุ่นๆ ละ ๖๐ คน ครั้งละ ๘ วัน โดยกลุ่มเยาชนที่ขึ้นมาในวันนี้เป็นรุ่นที่ ๗๑
          โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อไป
                                                                                                    ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                            ๒๑ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…