Skip to main content

กระทรวงกลาโหม เชิญชวนประชาชน ร่วมส่งของขวัญ – บัตรอวยพรปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารตามแนวชายแดน

          เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมส่งความปรารถนาดีและส่งความห่วงใย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน ด้วยการส่งของขวัญและคำอวยพร อาทิ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอื่น ๆ (ที่เก็บได้นาน) 
          ทั้งนี้ สามารถส่งฟรีผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ วงเล็บมุมซองข้างกล่อง “ทบ.สนามชายแดน” จำกัดน้ำหนักไม่เกิน ๕ กก. ถึงปลายทางหน่วยชายแดน ๑๒ แห่งทั่วประเทศ ดังนี้
๑. กกล.นเรศวร ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก ๖๓๐๐๐
๒. กกล.ผาเมือง จ.เชียงใหม่ ๖๐๓๐๐
๓. กกล.สุนารี ค่ายวิรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
๔. กกล.สุรศักดิ์มนตรี ค่าพญาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๕. กกล.บูรพา บ.เสาสูง จ.สระแก้ว ๒๗๑๐๒
๖. กกล.สุรสีห์ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๙๐
๗. กกล.เทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๑๐
๘. กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ตู้ ปณ.๑๓๑ จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
๙. กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๙๖๑๔๐
๑๐. ฉก.ยะลา ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๙๖๔๑๐
๑๑. ฉก.ปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐
๑๒. ฉก.นราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐
                                                                                                       
                                                                                                       ข้อมูล สนง.โฆษกกระทรวงกลาโหม 
                                                                                                                           ๒๗ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…