Skip to main content

กระทรวงกลาโหม เชิญชวนประชาชน ร่วมส่งของขวัญ – บัตรอวยพรปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารตามแนวชายแดน

          เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมส่งความปรารถนาดีและส่งความห่วงใย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน ด้วยการส่งของขวัญและคำอวยพร อาทิ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอื่น ๆ (ที่เก็บได้นาน) 
          ทั้งนี้ สามารถส่งฟรีผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ วงเล็บมุมซองข้างกล่อง “ทบ.สนามชายแดน” จำกัดน้ำหนักไม่เกิน ๕ กก. ถึงปลายทางหน่วยชายแดน ๑๒ แห่งทั่วประเทศ ดังนี้
๑. กกล.นเรศวร ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก ๖๓๐๐๐
๒. กกล.ผาเมือง จ.เชียงใหม่ ๖๐๓๐๐
๓. กกล.สุนารี ค่ายวิรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
๔. กกล.สุรศักดิ์มนตรี ค่าพญาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๕. กกล.บูรพา บ.เสาสูง จ.สระแก้ว ๒๗๑๐๒
๖. กกล.สุรสีห์ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๙๐
๗. กกล.เทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๑๐
๘. กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ตู้ ปณ.๑๓๑ จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
๙. กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๙๖๑๔๐
๑๐. ฉก.ยะลา ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๙๖๔๑๐
๑๑. ฉก.ปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐
๑๒. ฉก.นราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐
                                                                                                       
                                                                                                       ข้อมูล สนง.โฆษกกระทรวงกลาโหม 
                                                                                                                           ๒๗ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙