Skip to main content

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ(ศบภ.ฐท.กท.)จึงจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ (ผอ.ศบภ.ฐท.กท.) จัดกำลังพล จำนวน ๕๐ นยจากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ โรงเรียนนายเรือ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในการขุดลอกคลอง คูน้ำริมทางรถไฟ ชุมชนโชติวัฒน์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จัดในห้วง ๑๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน ๑,๕๗๔ คน
          สำหรับโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จะเริ่มต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนในช่วงแรกระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในช่วงแรกจะจัดสัปดาห์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในการร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการรณรงค์แก้ไขปัญหาจราจร ในช่วงที่ ๒ จะขยายไปในจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน ระหว่างวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และในช่วงสุดท้าย จะทำกิจกรรมจิตอาสากันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทุกคน จะได้รับพระราชทานเสื้อโปโลสีดำยหมวกแก๊ปพระราชทาน ผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และสมุดบันทึกความดีพระราชทาน ที่จะบันทึกความดีทุกครั้งและรวบรวมเป็นเกียรติประวัติของตน เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี เชิดชูคนทำความดี สร้างสังคมของคนดีที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
                                                                                               ข้อมูล ฐท.กท. ๒๒ ส.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

สมาคมภริยาทหารเรือจะพิจารณามอบทุนการศึกษา 2561 ให้กับบุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนกรณีพิเศษ   โดย 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ระดับอุดมศึกษาทุนระดับอาชีวศึกษาทุนระดับมัธยมศึกษา  และทุนระดับประถมศึกษา  2) ทุนกรณีพิเศษมอบให้กับบุตรข้าราชการทหารเรือที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดน หรือทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี ส่งใบสมัครได้ระหว่าง 1 พ.ค. - 15 มิ.ย.61 ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้างวังหลวง กรุงเทพฯ และสาขาอาคารรับรอง ๒ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสมาคมภริยาทหารเรือ ในวันที่ 6 ก.ค.61 ติดตามรายละเอียดได้ทางเวบไซต์สมาคมภริยาทหารเรือ หรือโทร. 02-221-7898.