Skip to main content

กองทัพเรือ จัดการบรรยายและรับเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมด้วยสอบประวัติ

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดการบรรยายและรับเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) และตรวจสอบประวัติ ให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) ดังนี้ ** พื้นที่ภาคตะวันออก วันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียน ชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
       ๑. พื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ อาคารนันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
       ๒. พื้นที่ภาคใต้ - วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา - วันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ กองบัญชาการทัพเรือ ภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
           ทั้งนี้ ในส่วนของการตรวจสอบประวัติให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) จะดำเนินการเฉพาะหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด สามารถคำนวณบำนาญในเบื้องต้นได้ที่ ระบบงานกำลังพล หัวข้อวันทวีคูณ หรือ http://hrmiss.navy.mi.thและดำเนินการตรวจสอบแก้ไขฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ โดยตรวจสอบได้ที่หน่วยต้นสังกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท ยงยุทธ คำประสิทธิ์ หัวหน้าแผนกเบี้ยหวัดและบำนาญ กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๘๑๖๓ และโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๙ ๘๘๓๔ ๗๓๕๐

                                                                                            ข้อมูล กพ.ทร. ๒ ส.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐