Skip to main content

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐”

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๐ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ขึ้น ณ หอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครโดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับหน่วยต่างๆ ในการนี้ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้ ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมชม บู้ทของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ที่นำมาจัดแสดง
           การจัดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการความรู้ที่ดี ของตนเองรวมทั้งจัดระดับการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้นำผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากแผนการ จัดการความรู้ของหน่วยมานำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยอื่นๆ ได้รับทราบ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง เพื่อกระตุ้นให้หน่วยต่างๆ เห็นความสำคัญในการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และองค์ความรู้ของตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมกำลังพลทุกระดับ มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ของกองทัพเรือให้สามารถเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยในปีนี้กำหนดเป็นธีมงาน “The Power of the Royal Thai Navy begins and succeeds with our people” เพื่อแสดงให้เห็นถึง ขีดความสามารถและศักยภาพของกำลังพลกองทัพเรือที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับการปฏิบัติงานจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลแล้วเชิงประจักษ์ ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงวิธีการทำงานแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมในการทำงาน และนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์มีฐานข้อมูลองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีตามภารกิจหลักของกองทัพเรือที่ตอบสนองต่อการใช้งานและตัดสินใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการบูรณาการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบการจัดทำกลยุทธ์ในการจัดการกำลังพลเชิงรุกให้มีขีดสมรรถนะและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สามารถรองรับสภาวะแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ นวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ มีฐานข้อมูลองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีตามภารกิจหลักของกองทัพเรือ ที่ตอบสนองต่อการใช้งานและตัดสินใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการบูรณาการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ การจัดทำกลยุทธ์ในการจัดการกำลังพลเชิงรุกให้มีขีดสมรรถนะ และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สามารถรองรับสภาวะแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ และใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการยกระดับ การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศและส่งผลให้กองทัพเรือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามนโยบายของกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้กำลังพลของกองทัพเรือมีความเป็นมืออาชีพ สู่วิสัยทัศน์กองทัพเรือ ปี ๒๕๖๗ ว่าเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ภายใต้กลไกการทำงานของคณะกรรมการการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ซึ่งตลอดระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่ได้มีการจัดกิจกรรมก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานและศักยภาพของกำลังพล อันเป็นผลมาจากขั้นตอนที่ผ่านการวางแผนจัดการ และพัฒนากำลังพลที่มีทิศทางสอดประสานกับนโยบายของกองทัพเรือและผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดเป็นขีดสมรรถนะของกองทัพเรือที่กำลังพลจะต้องเติมเต็ม โดยผ่านขั้นตอนการพัฒนา ฝึกศึกษา และอบรมจากโครงการศึกษาของกองทัพเรือ และการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการจัดการองค์ความรู้ และประสบการณ์ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อหน่วยงานต่อไป โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากผู้บัญชาการทหารเรือ แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
          ๑. ระดับพื้นฐาน จำนวน ๖ หน่วย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ และโรงเรียนนายเรือ
          ๒. ระดับก้าวหน้า จำนวน ๔ หน่วย ได้แก่ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ และกรมอุทกศาสตร์
          ๓. ระดับดีเด่น จำนวน ๘ หน่วย ได้แก่ กรมสารบรรณทหารเรือ กรมกำลังพลทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๓ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
          ๔. ระดับดีเลิศ จำนวน ๑๗ หน่วย ได้แก่ กรมข่าวทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กรมอู่ทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

                                                                                                  ข้อมูล สลก.ทร. ๓ ส.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

สมาคมภริยาทหารเรือจะพิจารณามอบทุนการศึกษา 2561 ให้กับบุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนกรณีพิเศษ   โดย 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ระดับอุดมศึกษาทุนระดับอาชีวศึกษาทุนระดับมัธยมศึกษา  และทุนระดับประถมศึกษา  2) ทุนกรณีพิเศษมอบให้กับบุตรข้าราชการทหารเรือที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดน หรือทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี ส่งใบสมัครได้ระหว่าง 1 พ.ค. - 15 มิ.ย.61 ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้างวังหลวง กรุงเทพฯ และสาขาอาคารรับรอง ๒ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสมาคมภริยาทหารเรือ ในวันที่ 6 ก.ค.61 ติดตามรายละเอียดได้ทางเวบไซต์สมาคมภริยาทหารเรือ หรือโทร. 02-221-7898.