Skip to main content

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐”

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๐ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ขึ้น ณ หอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครโดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับหน่วยต่างๆ ในการนี้ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้ ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมชม บู้ทของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ที่นำมาจัดแสดง
           การจัดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการความรู้ที่ดี ของตนเองรวมทั้งจัดระดับการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้นำผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากแผนการ จัดการความรู้ของหน่วยมานำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยอื่นๆ ได้รับทราบ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง เพื่อกระตุ้นให้หน่วยต่างๆ เห็นความสำคัญในการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และองค์ความรู้ของตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมกำลังพลทุกระดับ มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ของกองทัพเรือให้สามารถเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยในปีนี้กำหนดเป็นธีมงาน “The Power of the Royal Thai Navy begins and succeeds with our people” เพื่อแสดงให้เห็นถึง ขีดความสามารถและศักยภาพของกำลังพลกองทัพเรือที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับการปฏิบัติงานจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลแล้วเชิงประจักษ์ ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงวิธีการทำงานแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมในการทำงาน และนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์มีฐานข้อมูลองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีตามภารกิจหลักของกองทัพเรือที่ตอบสนองต่อการใช้งานและตัดสินใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการบูรณาการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบการจัดทำกลยุทธ์ในการจัดการกำลังพลเชิงรุกให้มีขีดสมรรถนะและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สามารถรองรับสภาวะแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ นวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ มีฐานข้อมูลองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีตามภารกิจหลักของกองทัพเรือ ที่ตอบสนองต่อการใช้งานและตัดสินใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการบูรณาการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ การจัดทำกลยุทธ์ในการจัดการกำลังพลเชิงรุกให้มีขีดสมรรถนะ และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สามารถรองรับสภาวะแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ และใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการยกระดับ การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศและส่งผลให้กองทัพเรือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามนโยบายของกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้กำลังพลของกองทัพเรือมีความเป็นมืออาชีพ สู่วิสัยทัศน์กองทัพเรือ ปี ๒๕๖๗ ว่าเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ภายใต้กลไกการทำงานของคณะกรรมการการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ซึ่งตลอดระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่ได้มีการจัดกิจกรรมก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานและศักยภาพของกำลังพล อันเป็นผลมาจากขั้นตอนที่ผ่านการวางแผนจัดการ และพัฒนากำลังพลที่มีทิศทางสอดประสานกับนโยบายของกองทัพเรือและผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดเป็นขีดสมรรถนะของกองทัพเรือที่กำลังพลจะต้องเติมเต็ม โดยผ่านขั้นตอนการพัฒนา ฝึกศึกษา และอบรมจากโครงการศึกษาของกองทัพเรือ และการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการจัดการองค์ความรู้ และประสบการณ์ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อหน่วยงานต่อไป โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากผู้บัญชาการทหารเรือ แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
          ๑. ระดับพื้นฐาน จำนวน ๖ หน่วย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ และโรงเรียนนายเรือ
          ๒. ระดับก้าวหน้า จำนวน ๔ หน่วย ได้แก่ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ และกรมอุทกศาสตร์
          ๓. ระดับดีเด่น จำนวน ๘ หน่วย ได้แก่ กรมสารบรรณทหารเรือ กรมกำลังพลทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๓ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
          ๔. ระดับดีเลิศ จำนวน ๑๗ หน่วย ได้แก่ กรมข่าวทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กรมอู่ทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

                                                                                                  ข้อมูล สลก.ทร. ๓ ส.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐