Skip to main content

เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contest จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือกำหนดจัดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contest ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ในการแข่งขันครั้งนี้ กำหนดให้แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขัน ๓ คน และเปิดรับสมัครทีมที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ดังนี้
          ๑. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ มิ.ย.๖๐
          ๒. อบรมการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ช่วงที่ ๑ (CEH) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พระราชวังเดิมกรุงเทพมหานคร
          ๓. อบรมการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ช่วงที่ ๒ (หลักสูตร OSCP) ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือพระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
          ๔. การแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contestวันที่ ๕ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ – ๑๕๐๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
          ขอเชิญชวนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contest เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของกำลังพลกองทัพเรือ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๗๕ ๗๘๘๕ และ ๐๘ ๑๘๑๒ ๖๖๒๐
                                                                                                  ข้อมูล สสท.ทร. ๑๓ มิ.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…