Skip to main content

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสหกรณ์ฯ พร้อมส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก ให้สมาชิกออมทรัพย์ในรูปแบบของค่าหุ้นและเงินฝาก ให้กู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บริการสวัสดิการ การสงเคราะห์และช่วยเหลือทางวิชาการ แก่สมาชิกและครอบครัว
หลักเกณฑ์การสมัครและสิทธิประโยชน์
           คุณสมบัติสมาชิก ประเภทสมาชิกสามัญต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ ที่มีหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประเภทสมาชิกสมทบต้องเป็นพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ เท่านั้น
           การสมัครเป็นสมาชิก ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด ก่อนวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑๐๐ บาท โดยหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย การส่งค่าหุ้นนั้นจะหักจากเงินได้รายเดือนอย่างน้อยตามอัตราขั้นต่ำที่กำหนด ระยะเวลา ๘๔ งวด หากครบกำหนดสามารถส่งค่าหุ้นต่อได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนที่สหกรณ์กำหนด
           สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ เงินปันผลตามมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจำนวนเงินรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ฯ สวัสดิการด้านการศึกษา เงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเจ็บป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือเสียชีวิต บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เสียชีวิต และเงินสงเคราะห์เมื่อประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น
           สนใจติดต่อสมัครเป็นสมาชิกและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ชั้น ๑ อาคารจอดรถ ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒
                                                                                     ข้อมูล สอ.วด. ๒๓ มิ.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน กองทัพเรือ โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ด้วยกิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. ได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการเงินให้แก่กำลังพล กองทัพเรือที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ รายละเอียดดังนี้
          ๑. คุณสมบัติของผู้กู้
              ๑.๑ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ต่อที่พักอาศัยตนเองหรือภรรยาอาศัยอยู่ หรือบิดา – มารดา ให้รวมถึงบิดา – มารดา คู่สมรสด้วย
              ๑.๒ มีภาระหนี้สินรายเดือนรวมกับที่ขอกู้ครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด หรือตามที่ผู้จัดการกิจการให้กู้เห็นสมควร
          ๒. วงเงินกู้ และระยะเวลาการผ่อนชำระ
               ๒.๑ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
               ๒.๒ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐
               ๒.๓ ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๓๖ เดือน (๓ ปี)
          ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร. ๐๒ ๔๗๕ ๓๒๗๙ , ๕๓๒๗๕ และ http://www.welfare.navy.mi.th หัวข้อ ข่า…