Skip to main content

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสหกรณ์ฯ พร้อมส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก ให้สมาชิกออมทรัพย์ในรูปแบบของค่าหุ้นและเงินฝาก ให้กู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บริการสวัสดิการ การสงเคราะห์และช่วยเหลือทางวิชาการ แก่สมาชิกและครอบครัว
หลักเกณฑ์การสมัครและสิทธิประโยชน์
           คุณสมบัติสมาชิก ประเภทสมาชิกสามัญต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ ที่มีหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประเภทสมาชิกสมทบต้องเป็นพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ เท่านั้น
           การสมัครเป็นสมาชิก ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด ก่อนวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑๐๐ บาท โดยหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย การส่งค่าหุ้นนั้นจะหักจากเงินได้รายเดือนอย่างน้อยตามอัตราขั้นต่ำที่กำหนด ระยะเวลา ๘๔ งวด หากครบกำหนดสามารถส่งค่าหุ้นต่อได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนที่สหกรณ์กำหนด
           สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ เงินปันผลตามมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจำนวนเงินรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ฯ สวัสดิการด้านการศึกษา เงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเจ็บป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือเสียชีวิต บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เสียชีวิต และเงินสงเคราะห์เมื่อประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น
           สนใจติดต่อสมัครเป็นสมาชิกและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ชั้น ๑ อาคารจอดรถ ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒
                                                                                     ข้อมูล สอ.วด. ๒๓ มิ.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

สมาคมภริยาทหารเรือจะพิจารณามอบทุนการศึกษา 2561 ให้กับบุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนกรณีพิเศษ   โดย 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ระดับอุดมศึกษาทุนระดับอาชีวศึกษาทุนระดับมัธยมศึกษา  และทุนระดับประถมศึกษา  2) ทุนกรณีพิเศษมอบให้กับบุตรข้าราชการทหารเรือที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดน หรือทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี ส่งใบสมัครได้ระหว่าง 1 พ.ค. - 15 มิ.ย.61 ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้างวังหลวง กรุงเทพฯ และสาขาอาคารรับรอง ๒ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสมาคมภริยาทหารเรือ ในวันที่ 6 ก.ค.61 ติดตามรายละเอียดได้ทางเวบไซต์สมาคมภริยาทหารเรือ หรือโทร. 02-221-7898.