Skip to main content

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ ซึ่งมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในด้านการป้องกันกลุ่มผู้ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนรู้จักวิธีรักษาสุขภาพและได้พัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์เข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง และเป็นพลังต่อต้านยาเสพติด
     ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
     และเนื่องในวันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในการนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในกิจกรรมฯ ร่วมกับภาคราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษาเขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย

     - การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยใช้เส้นทางจาก กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน - หอประชุมกองทัพเรือ
     - พิธีกล่าวถวายอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     - พิธีกล่าวถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมกันกล่าวปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

     -บรรยายในหัวข้อ “ธรรมะพ้นภัย ต้านภัยยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก” โดยพระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน และพระปลัดสุรเชษฐ สุรเชษฐโถ จากทีมงานธรรมะเดอลิเวอรี่ การจัดนิทรรศการ และ การมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

                                                                                    ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๒๖ มิ.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐