Skip to main content

กองทัพเรือ มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือ มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
          ๑.ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป
              ๑.๑ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑ – ๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท
              ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑ – ๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท
              ๑.๓ ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
              ๑.๔ ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑ – ๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลัง ๑.๕ ศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
          ๒. คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
              ๒.๑ เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ
              ๒.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๐
              ๒.๓ รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตามอัตราเงินเดือน ไม่เกินเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กำหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง
              ๒.๔ ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) และผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
              ๒.๕ ในกรณีที่สามีหรือภรรยาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ ด้วยกัน ให้ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่าเป็นผู้ยื่นใบรายงานขอรับทุน และหากผู้ขอรับทุนคนใดคนหนึ่งรับเงินเดือนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกินเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท) ก็ให้ถือว่าไม่มีสิทธิขอรับทุน
          ๓. คุณสมบัติของบุตรที่รับทุนการศึกษา
               ๓.๑ เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม
               ๓.๒ กำลังศึกษาอยู่ในระดับตั้งแต่อนุบาลศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
               ๓.๓ มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๓๖ ขึ้นไป) และมีสถานภาพเป็นโสด
               ๓.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย
          ๔. ผู้ที่ขอรับทุนผู้พิการ จะต้องเป็นผู้พิการ (พิการทางสายตา พิการทางการได้ยิน พิการทางร่างกาย พิการทางสติปัญญา ออทิสติก) โดยมีหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกสังคมสงเคราะห์ กองสังคมสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ หมายเลข ๕๓๒๗๙ , ๕๕๒๕๑ , ๕๕๒๕๒ และ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙
                                                                                                 ข้อมูล สก.ทร. ๑๖ มิ.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…