Skip to main content

กองทัพเรือ มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือ มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
          ๑.ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป
              ๑.๑ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑ – ๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท
              ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑ – ๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท
              ๑.๓ ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
              ๑.๔ ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑ – ๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลัง ๑.๕ ศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
          ๒. คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
              ๒.๑ เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ
              ๒.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๐
              ๒.๓ รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตามอัตราเงินเดือน ไม่เกินเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กำหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง
              ๒.๔ ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) และผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
              ๒.๕ ในกรณีที่สามีหรือภรรยาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ ด้วยกัน ให้ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่าเป็นผู้ยื่นใบรายงานขอรับทุน และหากผู้ขอรับทุนคนใดคนหนึ่งรับเงินเดือนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกินเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท) ก็ให้ถือว่าไม่มีสิทธิขอรับทุน
          ๓. คุณสมบัติของบุตรที่รับทุนการศึกษา
               ๓.๑ เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม
               ๓.๒ กำลังศึกษาอยู่ในระดับตั้งแต่อนุบาลศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
               ๓.๓ มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๓๖ ขึ้นไป) และมีสถานภาพเป็นโสด
               ๓.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย
          ๔. ผู้ที่ขอรับทุนผู้พิการ จะต้องเป็นผู้พิการ (พิการทางสายตา พิการทางการได้ยิน พิการทางร่างกาย พิการทางสติปัญญา ออทิสติก) โดยมีหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกสังคมสงเคราะห์ กองสังคมสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ หมายเลข ๕๓๒๗๙ , ๕๕๒๕๑ , ๕๕๒๕๒ และ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙
                                                                                                 ข้อมูล สก.ทร. ๑๖ มิ.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐