Skip to main content

กองทัพเรือ มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือ มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
          ๑.ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป
              ๑.๑ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑ – ๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท
              ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑ – ๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท
              ๑.๓ ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
              ๑.๔ ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑ – ๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลัง ๑.๕ ศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
          ๒. คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
              ๒.๑ เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ
              ๒.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๐
              ๒.๓ รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตามอัตราเงินเดือน ไม่เกินเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กำหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง
              ๒.๔ ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) และผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
              ๒.๕ ในกรณีที่สามีหรือภรรยาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ ด้วยกัน ให้ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่าเป็นผู้ยื่นใบรายงานขอรับทุน และหากผู้ขอรับทุนคนใดคนหนึ่งรับเงินเดือนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกินเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท) ก็ให้ถือว่าไม่มีสิทธิขอรับทุน
          ๓. คุณสมบัติของบุตรที่รับทุนการศึกษา
               ๓.๑ เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม
               ๓.๒ กำลังศึกษาอยู่ในระดับตั้งแต่อนุบาลศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
               ๓.๓ มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๓๖ ขึ้นไป) และมีสถานภาพเป็นโสด
               ๓.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย
          ๔. ผู้ที่ขอรับทุนผู้พิการ จะต้องเป็นผู้พิการ (พิการทางสายตา พิการทางการได้ยิน พิการทางร่างกาย พิการทางสติปัญญา ออทิสติก) โดยมีหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกสังคมสงเคราะห์ กองสังคมสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ หมายเลข ๕๓๒๗๙ , ๕๕๒๕๑ , ๕๕๒๕๒ และ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙
                                                                                                 ข้อมูล สก.ทร. ๑๖ มิ.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน กองทัพเรือ โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ด้วยกิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. ได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการเงินให้แก่กำลังพล กองทัพเรือที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ รายละเอียดดังนี้
          ๑. คุณสมบัติของผู้กู้
              ๑.๑ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ต่อที่พักอาศัยตนเองหรือภรรยาอาศัยอยู่ หรือบิดา – มารดา ให้รวมถึงบิดา – มารดา คู่สมรสด้วย
              ๑.๒ มีภาระหนี้สินรายเดือนรวมกับที่ขอกู้ครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด หรือตามที่ผู้จัดการกิจการให้กู้เห็นสมควร
          ๒. วงเงินกู้ และระยะเวลาการผ่อนชำระ
               ๒.๑ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
               ๒.๒ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐
               ๒.๓ ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๓๖ เดือน (๓ ปี)
          ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร. ๐๒ ๔๗๕ ๓๒๗๙ , ๕๓๒๗๕ และ http://www.welfare.navy.mi.th หัวข้อ ข่า…