Skip to main content

กองทัพเรือจัดเรือเข้าทำการฝึกผสมกับกองทัพเรือมาเลเซีย หน่วย MMEA และตำรวจน้ำมาเลเซียภายใต้รหัส "SEAEX THAMAL" ครั้งที่ 63/2017

กองทัพเรือจัดเรือเข้าทำการฝึกผสมกับกองทัพเรือมาเลเซีย หน่วย MMEA และตำรวจน้ำมาเลเซีย ภายใต้รหัส "SEAEX THAMAL" ครั้งที่ 63/2017 ระหว่าง ๔ – ๘ พ.ค.๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และการปฏิบัติงานร่วมทางทะเลระหว่าง ๒ ประเทศ สำหรับในแต่ละปีได้กำหนดให้มีการฝึกร่วมผสมทั้ง ๒ ด้านฝั่งทะเล โดยทางด้านฝั่งอ่าวไทย จะดำเนินการฝึกในพื้นที่ระหว่างจังหวัดนราธิวาส กับ รัฐกลันตัน โดยมี ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนพื้นที่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ทัพเรือภาคที่ ๓ จะดำเนินการฝึกในพื้นที่ระหว่างจังหวัดสตูล กับรัฐเปอร์ลิส ซึ่งการดำเนินการฝึกร่วมระหว่างทหารเรือไทย และทหารเรือมาเลเซียภายใต้รหัสการฝึก “SEAEX THAMAL” ได้ดำเนินการฝึกร่วมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๔จนถึงปัจจุบัน มีระยะเวลาประมาณ ๔๖ ปี
          สำหรับในการฝึกครั้งนี้จะมีการฝึกแปรขบวนทางทะเล มีการฝึกตระเวนร่วมกันตามแนวน่านน้ำทะเลอันดามัน ทั้ง ๒ ประเทศ ฝึกการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างกำลังพลทั้ง ๒ ประเทศ ฝึกเข้าตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมาย ยาเสพติด กลุ่มก่อการร้ายต่างๆ รวมทั้งโจรสลัด และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันของ เจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ ฝ่าย
                                                                                               ข้อมูล สลก.ทร. ๑๑ พ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…